Hoàn cảnh lịch sử ra đời ĐCS VN và vai trò của NAQ

982 0 0

Hoàn cảnh lịch sử ra đời đảng cs vn và vai trò của nguyễn ái quốc  đối với quá trình chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập đảng csvn

A/Hoàn cảnh lịch sử ra đời đảng cs vn

1. Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX :

- Chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh chuyển sang giai đoạn độc quyền.

- Sự thống trị của chủ nghĩa đế quốc làm cho đời sống nhân dân lao động các nước trở nên cùng cực

- Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa thực dân ngày càng gay gắt.

- Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ra  mạnh mẽ ở các nước thuộc địa.

- Chủ nghĩa Mác–Lênin  được truyền bá vào VN và thắng lợi của CM Tháng Mười,phong trào yêu nước và phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ theo khuynh hướng CM vô sản,là động lực thúc đẩy  sự ra đời nhiều đảng CS.

2.Hoàn cảnh trong nước :

- Thực dân Pháp áp đặt chính sách cai trị thực dân , chia VN thành ba xứ  : Bắc kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ và thực hiện chế độ cai trị riêng,

- Xã hội VN hình thành hai giai cấp mới là công nhân và tư sản VN .

- Mâu thuẫn giữa  nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến, mâu thưẫn giữa toàn thể nhân dân VN với thực dân Pháp xâm lược.

- Các phong trào yêu nước đấu tranh chống Pháp diễn ra sôi nổi : Phong trào Cần Vương , Khởi nghĩa Yên Thế, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh ,… nhưng cuối cùng các cuộc đấu tranh đều thất bại,

- Sau những năm tháng bôn ba tìm đường cứu nước, HCM đã tìm thấy trong Luận cương của Lenin  lời giải đáp về con đường giải phóng cho nhân dân VN : “ Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường CM vô sản”.

- Phong trào công nhân đã có sự lãnh đạo của các tổ chức : Hội VN CM thanh niên, Công hội đỏ theo con đường CM vô sản , phong trào nông dân chống đế quốc và địa chủ diễn ra nhiều nơi trong cả nước rất kịch liệt.. Trong bối cảnh đó các tổ chức cộng sản ở VN ra đời : Đông dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.Mặc dù đều giương cao ngọn cờ chống đế quốc, phong kiến, xây dựng CNXH ở VN, nhưng ba tổ chức trên hoạt động phân tán, chia rẽ , ảnh hưởng xấu đến phong trào CMVN . Vì vậy , việc khắc phục sự chia rẽ, phân tán giữa các tổ chức cộng sản là yêu cầu khẩn thiết của CM nước ta.

B/ Vai trò của nguyễn ái quốc  đối với quá trình chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng CSVN

- Năm 1911, Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Người tìm hiểu kỹ các cuộc CM trên thế giới : CM Mỹ , CM Pháp và Người nhận thức rõ những hạn chế của CM tư sản không thể đưa lại độc lập và hạnh phúc thực sự cho nhân dân. Người đặc biệt quan tâm CM Tháng Mười Nga năm 1917, sau khi đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lenin Người đã tìm ra con đường giải phóng cho nhân dân VN “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”, Người bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế CS và tham gia thành lập Đảng CS Pháp.

- Người tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê nin vào VN thông qua báo Người cùng khổ, Nhân đạo , tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp,vạch rõ tội ác dưới vỏ bọc “khai hóa văn minh”

- Năm 1925 , Người thành lập Hội VN cách mạng thanh niên với mục đích : làm CM dân tộc và CM thế giới. Hội đã mở các lớp huấn luyện chính trị cho cán bộ CMVN, xây dựng nhiều cơ sở trong nước,đưa hội viên vào nhà máy , hầm mỏ truyền  bá CN Mac- Lê nin và lý luận giải phóng dân tộc , thúc đẩy sự phát triển của phong trào CMVN.

- Người lựa chọn những thanh niên VN ưu tú gửi đi học ở Liên Xô , Trung Quốc nhằm đào tạo cán bộ cho CMVN.

- Năm 1927, tác phẩm Đường cách mệnh được xuất bản chỉ rõ tính chất và nhiệm vụ của CMVN là CM giải phóng dân tộc mở đường tiến lên CNXH. Người khẳng định : CM muốn thắng lợi thì phải có một đảng lãnh đạo,Đảng muốn vững thì phải lấy chủ nghĩa Lê nin làm cốt. Người nhấn mạnh phải giác ngộ và tổ chức quần chúng hiểu rõ mục đích CM đồng tâm hiệp lực đánh đổ kẻ thù ngoại xâm và giai cấp áp bức mình . Tác phẩm Đường cách mệnh đã đề cập những vấn đề cơ bản của một cương lĩnh chính trị, chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho việc thành lập Đảng CS VN

Hoàn cảnh lịch sử ra đời ĐCS VN và vai trò của NAQĐọc truyện này MIỄN PHÍ!