Xây dựng Đảng về tư tưởng

5.8K 5 0

Vấn  đề 4:

Xây dựng Đảng về  tư tưởng : Vai trò,  ý nghĩa xây dựng Đảng về  tư tưởng? Giải pháp  để xây dựng Đảng vữngmạnh về tư tưởng? 
 

1.     Vai trò ý nghĩa Xây dựng Đảng về tư tưởng .

Xây dựng Đảng là  hoạt động xây dựng Đảng về mặt trí tuệ, tư tưởng và chính trị, là công tác cách mạng trên lĩnh vực ý thức của con người, là làm cho chủ nghĩa Mác-lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh thấm nhuần trong Đảng và giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội.

Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng có ý nghĩa, vai trò to lớn, là một bộ phận cấu thành đặc biệt trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Thực tiễn lịch sử 80 năm qua đã chứng minh được điều này. Từ khi Đảng ra đời cho đến nay công tác tư tưởng đã góp phần quan trọng trong sự thắng lợi của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đi lên xây dựng XHCN.

Trong tình hình hiện nay, công tác tư tưởng của Đảng có vai trò  đặc biệt quan trọng:

      + Tăng cường sự nhất trí tư tưởng trong Đảng, sự thống nhất về chính trị và tinh thần trong nhân dân, nâng cao ý chí phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đấu tranh chống diễn biến hoà bình, giữ vững trận địa tư tưởng XHCN, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác- lênin và tư tưởng HCM, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào cách mạng của nhân dân.

      + Cung cấp luận cứ khoa học cho việc cụ thể hoá và phát triển đường lối chính sách của Đảng và nhà nước trong thời kỳ mới phù hợp với đặc điểm nước ta và thế giới ngày nay.

Thành tựu đáng quý  nhất của công tác tư tưởng trong giai đoạn này là  trực tiếp góp phần hình thành, xác định và phát triển đường lối đổi mới, chú trọng tổng kết các sáng kiến của nhân dân để khẳng định, cổ vũ và đưa vào cuộc sống, củng cố niềm tin, lý tưởng ngay cả khi cách mạng gặp nhiều khó khăn, khơi dậy sức mạnh sáng tạo của nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa đất nước vượt qua nhiều thử thách, lập được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử 

2. Một số  nguyên tắc công tác tư tưởng

2.1. Nguyên tắc tính Đảng

      - Đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, đường lối chính sách của Đảng.

      - Lấy chủ nghĩa Mác- lênin, tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng , lý luận và phương pháp công tác.

      - Bảo vệ ý thức hệ giai cấp công nhân, bảo về những vấn đề cốt tử của cách mạng( vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ nghĩa M-L, tư tưởng HCM, con đườgn đi lên XHCN, nguyên tắc tập trung dân chủ, nhất Đảng…)

2.2. Tính khoa học trong công tác Đảng

      - Phải đảm bảo nọi dung chính xác, chân thực

      - Phân tích các quá trình hiện tượgn xã hội một cách khách quan, toàn diện, có quan điểm lịch sử  cụ thể.

Xây dựng Đảng về  tư tưởngĐọc truyện này MIỄN PHÍ!