May dao nhieu gau

1.3K 0 0

14. May dao nhieu gau

a. Cong dung - phan loai:

* Cong dung:

May dao nhieu gau la loai may lam dat hoat dong lien tuc va co nang suat cao. Dung de dao ranh dat duong day dien ngam, duong ong dan nhien lieu, dan nuoc, cac giao thong hao trong quan su.

Trong thuy loi, dung de thi cong muong mang, nao vet bun khoi thong dong chay.

Trong linh vuc khai thac dung de khai thac dat va khoang san o cac mo lo thien.

* Phan loai:

May dao nhieu gau co the duoc phan loai theo cac cach sau:

+ Theo ket cau cua thiet bi cong tac:

- May dao nhieu gau he xich (gau duoc gan vao dai xich).

- May dao nhieu gau he ro-to (gau duoc gan vao vanh ro-to).

+ Theo phuong lam viec cua thiet bi cong tac:

- May dao doc (phuong lam viec cua thiet bi trung voi phuong di chuyen cua may).

- May dao ngang (phuong lam viec cua thiet bi vuong goc voi phuong di chuyen cua may).

+ Theo dung tich gau:

- Loai co nho (dung tich gau tu 0,050,1m3).

- Loai co vua (dung tich gau tu 0,050,45m3).

- Loai co lon (dung tich gau tu 0,454,5m3).

+ Theo cong dung:

- May chuyen khai thac dat, quang v.v...

- May chuyen dao duong hao, ranh, muong v.v...

Ngoai ra, con co the phan loai may theo he thong di chuyen, nguon dong luc v.v...

Uu diem (So voi may dao mot gau):

- Nang suat cao hon, thuong gap tu 1,52,5 lan khi chung co cung cong suat.

- Trong luong rieng (tinh tren mot don vi nang suat) nho hon. Voi hai may dao co cung nang suat, trong luong cua may dao nhieu gau nho hon may dao mot gau tu 1,52 lan.

- Nang luong tieu hao rieng (tinh tren mot don vi dung tich gau) nho hon.

Nhuoc diem:

- Thieu tinh van nang.

- Gia thanh che tao dat.

- Khoi luong cong viec cham soc, bao duong ky thuat lon v.v..

b. Cau tao va nguyen ly hoat dong

+ May dao doc nhieu gau he xich

Hinh 3-13. May dao nhieu gau dao doc he xich

1- Gau; 2- Xich; 3- Dia xich chu dong; 4- Pheu do vat lieu; 5- Bang tai; 6- Dong co; 8- Bo di chuyen xich.

Hinh 3-14. Cau tao cua gau

a- Kieu xa dat tu do; b- Xa cuong buc; 1- Dai gau; 2- Than gau; 3- Rang phu; 4- Rang phu chong ket; 5- Lo kep chan rang; 6- Rang chinh

May dao doc nhieu gau he xich duoc su dung de dao muong, ranh, giao thong hao 0,2 - 3,6 m, chieu sau ranh 0,5 - 8m. Cau tao cua may (hinh 3-13) gom: Cac gau 1 duoc gan tren xich keo gau 2, dia xich chu dong 3, pheu do vat lieu 4, bang tai 5, dong co 6, ban dieu khien 7, bo di chuyen xich 8. Gau la bo phan cong tac chu yeu cua may, duoc che tao tu thep tam co do day tuy thuoc vao dung tich gau (tu 6 den 10mm). Theo qua trinh do tai, co loai gau do tai cuong buc va gau do tai tu do. Hinh dang ket cau cua gau duoc the hien o hinh 3-14. Hinh 3-15. So do nguyen tac hoat dong cua may dao nhieu gau