may tron hon hop bo tong

2.8K 0 0

8: Nou cung dung, phon loai, ctao, nguyon ly làm viec, xoc dinh coc thung so chonh cua coc loai moy tron hon hop bo tong (moy tron tu do và tron cuong buc.

I. may tron be tong

1. Phan loai

* Theo phuong phap nhao tron: may nhao tron cuong buc (may tron cuong buc) va loai may tron nhao tron tu do (may tron tu do).

* Theo nguyen li lam viec: may tron lam viec lien tuc va may tron chu ky.

* Theo kha nang di dong: may tron co dinh va di dong.

2. May tron be tong tu do

Viec nhao tron cac phoi lieu trong may tron tu do duoc tien hanh trong cac thung tron, o thanh trong cua thung tron co lap co dinh cac canh tron. Khi thung tron quay, hon hop duoc nang len nho cac canh tron va nho luc ma sat toi do cao can thiet roi do hon hop xuong. Do dong nhat cua hon hop duoc dam bao sau 3040 chu trinh nang va do.

De hon hop duoc nhao tron tu do trong thung tron, dung tich hinh hoc cua thung tron phai lon hon khoang 2,53 lan dung luong tron Vo. Thong thuong trong xay dung, cac loai thung tron co Vo= 100; 250; 500; 1000; 1200; 2400 va 4500lit. Thuc te, cac may tron be tong thuong duoc goi ten theo dung luong tron Vo. Toc do quay cua thung tron khong lon, boi vi neu qua lon thi luc quan tinh li tam cua hon hop se can tro qua trinh nhao tron tu do.

a. May tron be tong kieu roi tu do loai di dong

May tron be tong (hinh 9-1) gom co: gia may 1, tren do co lap dat thung tron dang qua tao 6 voi co cau dan dong 8, he thong cung cap nuoc 3, bang dien 2, gau nap phoi lieu 4, co the truot tren gia truot 10 va co cau nang gau 5.

He thong cung cap nuoc gom co: dong ho do nuoc, van dieu khien bang tay va thiet bi phu khac. Thung tron duoc lap dat bang then voi dau ra cua truc co cau dan dong quay 8, co cau nay duoc co dinh o tren gia treo lat thung, gia treo duoc treo o gia may thong qua cac o do. Khi gia treo quay thi truc quay cua thung tron se bi nghieng di so voi phuong nam ngang o vi tri nap la 350, o vi tri tron la 70, o vi tri xa 450. Co cau dan dong bang tay de lam nghieng thung tron bao gom: Vo lang quay, hop giam toc 7 va co cau dinh vi ma sat. Dia dinh vi duoc phanh dung nho thanh keo lo xo 11, thanh keo nay co ban dap dieu khien 9. Thung tron duoc truyen chuyen dong quay nho duoc noi truc truc tiep voi dong co-hop giam toc.

Hinh 9-1. May tron be tong kieu roi tu do loai di dong

1- Gia may; 2- Bang dien; 3- He thong cung cap nuoc; 4- Gau nap phoi lieu; 5- Co cau nang gau; 6- Thung tron; 7- Hop giam toc; 8- Co cau dan dong; 9- Ban dap dieu khien; 10- Gia truot; 11- Thanh keo lo xo.

b. May tron be tong kieu roi tu do loai co dinh

May tron be tong tu do co dinh (hinh 9-2) gom co gia may 9 tren gia co lap co dinh cac tru do 7, gia treo 8 co mang theo co cau dan dong va thung tron 4 duoc lap vao cac o do cua cac tru do. Thung tron duoc tua tu do tren cac con lan do 5, 10 va duoc ngan chan tranh chuyen dich doc truc thung nho con lan chan 6. Thung tron duoc truyen chuyen dong quay tu dong co dien qua hop giam toc toi vanh banh rang 3 co dinh tren thung tron.

May tron be tong tu do co dinh co thung tron nghieng do:1- Xy lanh khi nen quay thung; 2- Pheu nap; 3- Vanh rang; 4-Thung tron; 5, 10- Con lan do; 6- Con lan chan; 7- Tru do; 8- Gia treo; 9-Gia may.

Cac phoi lieu duoc nap vao thung tron thong qua pheu nap 2. Thanh pham duoc xa ra khi thung tron nghieng di mot goc 550 so voi phuong nam ngang. De nghieng thung tron thi gia treo phai quay nho xilanh khi nen 1.

3. May tron be tong cuong buc

a. May tron be tong cuong buc lam viec chu ki