may sang

1K 0 0

7: Cong dung va ploai, cau tao, nguyen ly lam viec, xac dinh cac thong so chinh cua cac loai may sang

Cac thiet bi de phan loai duoc thuc hien theo tac dung co khi, thuy luc hoac khong khi. Phan loai bang co khi duoc su dung pho bien hien nay. Bo phan co ban cua may la cac mat sang co lo de phan loai vat lieu theo do lon cua hat. Cac may va thiet bi loai nay duoc goi la may sang

a. Cau tao va nguyen li lam viec

+ May sang rung lech tam: Cau tao cua loai may sang nay tuong tu nhau va duoc the hien o hinh 8.2.

Truc lech tam 7 qua hai o do 8 lien ket voi khung do 1. Hop sang 9 lien he voi doan lech tam cua truc 7 qua hai o do khac. Hop sang 9 gom co cac thanh doc, thanh sau 11 va cac lien ket ngang 10. Ben trong hop sang dat hai tang luoi sang 5 co cac lo sang khac nhau (ben tren - lo to, phia duoi - lo nho). Hop sang lien he voi khung do 1 qua bon lo xo 4 o bon goc may sang, co the duoc treo len dam 6 qua cac thanh treo 3 hoac tren xa do qua cac goi lo xo 2 (hinh 8.2.b). Dan dong quay truc lech tam gom co dong co 12 va bo truyen dai 13.

Khi truc lech tam quay, moi diem tren hop sang se thuc hien quay tron voi ban kinh khong doi, bang do lech tam cua truc.

Hinh 8.2. May sang rung lech tam

a - Treo vao dam; b - Dat tren xa do; 1- Khung do; 2- Goi do lo xo; 3- Thanh treo; 4- Lo xo do hop sang; 5- Luoi sang; 6- Dam ngang; 7- Truc lech tam; 8-O do; 9- Hop sang; 10- Thanh lien ket ngang; 11- Thanh sau; 12- Dong co dien 13- Bo truyen dai.

+ May sang rung vo huong (hinh 8.3)

Truc truyen dong 9 co cac dia lech tam 10 va cac khoi dieu chinh 11 duoc lap voi hop sang 1 qua 2 o bi 13. Trong hop sang co dat hai tang luoi sang 8 duoc day kin bang cac tam che 2.

Hop sang duoc treo len dam bang cac thanh treo 3 va cac giam chan 4, hoac duoc dat len cac xa do. Vat lieu duoc nap vao hop sang qua cac pheu thu 7.Truc duoc dan dong quay nho dong co dien 6 va bo truyen dai 5. Ong 14 bao che truc va vo hop 12 bao che dia lech tam.

Khi dia lech tam quay tron, luc quan tinh li tam se xuat hien va tao ra dao dong cho hop sang. Chinh truc 9 cung thuc hien hai chuyen dong - chuyen dong quay tron xung quanh tam cua no va chuyen dong quay doi voi trong tam chung cua he thong. Vi vi tri cua trong tam chung co the thay doi tuy thuoc khoi luong vat lieu tren mat sang nen bien do dao dong cua hop sang luon bien dong va phu thuoc vao khoi luong vat lieu tren mat sang. Khi khoi luong nap lieu tang, bien do dao dong giam di va tai trong tac dung vao cac o bi duong nhu khong doi, nghia la no co kha nang tu bao ve khoi qua tai. Do tinh chat nay, may sang rung vo huong duoc dung de sang cac vat lieu co do hat lon cung nhu de sang so bo nham loai cac khoi da qua co truoc khi dua vao may nghien.

Khi lam viec khoang cach giua hai truc cua bo truyen dai luon thay doi, lam giam tuoi tho day dai va bo truyen dong lam viec khong on dinh.

+ May sang rung co huong

Cau tao may sang rung co huong phuc tap hon so voi cac loai may sang khac (do cau tao cua bo gay rung co huong). Mat sang cua may co the dat nam ngang nen giam duoc chieu cao dat may, thuong duoc dung trong tram nghien sang di dong hoac tai cac noi cong trinh co chieu cao bi gioi han. Cau tao cua may duoc the hien tren hinh 8-4.

Hop sang 2 voi cac luoi sang 6 duoc lien ket voi khung co dinh nam ngang 5 qua cac tay don 3 va lo xo giam chan 4. Bo gay rung co huong 1 gan vao hai thanh ben cua hop sang 2 sao cho duong tac dung cua no tao voi mat sang mot goc 350.

Cau tao cua bo gay rung co huong (hinh 8-5) gom hai truc

lech tam giong nhau 2 cac truc nay deu dat tren cac o bi. Mot trong hai truc tren nhan chuyen dong quay cua dong co qua puli 3 va truyen chuyen dong cho truc thu hai qua cap banh rang 4. Khi hai truc quay dong toc va nguoc chieu dao dong co huong duoc tao thanh huong, dao dong la huong vuong goc voi duong noi tam cua hai truc lech tam.

may sangTruyện Miễn Phí Bạn Sẽ Yêu Thích