Câu 2:Nội Dung của cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng:

36K 6 16

Câu 2:Nội Dung của cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng:

Trả lời: Chính cương vắn tắt,sách lược vắn tắt của Đảng được thông qua trong hội nghị hợp nhất được coi là cương lĩnh đầu tiên của Đảng.

Cương lĩnh đã vạch ra phương huonwgs chiến lược của CMVN "Chủ trương làm tư sản dân quyền CM và thổ địa CM để đi tới XHCS" Đường lối cơ bản của CMVN được phản ánh trong cương lĩnh thể hiện được tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.Việc xác định đúng đắn con đường CMVN ngay từ đầu có ý nghĩa quan trọng.Đó là ngọn cờ tập hợp lực lượng CM,là cơ sở để giải quyết đúng đắng các vấn đề cơ bản của CMVN

Về nhiệm vụ,mục tiêu cơ bản của CMVN,cương lĩnh khẳng định: Chống Đế Quốc ,chống Phong Kiến, thực hiện độc lập dân tộc và người cày có ruộng. Đây là 2 nhiệm vụ cơ bản của CMVN. Xuất phát từ đặc điểm của chế độ thuộc địa nửa Phong Kiến, cương lĩnh đã phân tích mối quan hệ gắn bó của 2 nhiệm vụ cơ bản " có đánh đổ Đế Quốc chủ nghĩa mới phá được các giai cấp địa chủ và làm CM thổ địa được thắng lợi, mà có phá tan chế độ phong Kiến mới đánh đổ được Đế Quốc chủ nghĩa"

Về lực lượng của CMVN cương lĩnh chỉ ra rằng phải đoàn kết tất cả các giai cấp, các tầng lớp nhân dân yêu nước để thực hiện sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đồng thời cương lĩnh cũng đã chỉ ra lực lượng chính, động lực chủ yếu của sự nghiệp CMVN " Trong cuộc CMTS dân quyền giai cấp cô sản và nông dân là hai động lực chính nhưng vô sản có cầm quyền lãnh đạo thì cách mạng mới thắng lợi được " Đây thể hiện tính đại đoàn kết dân tộc và sự sắp xếp, tổ chức lực lượng CM của Đảng ta.Việc tập hợp lực lượng rộng rãi cũng như xác định được động lực chủ yếu, cơ bản của sự nghiệp CM phản ánh sự mềm dẻo và linh hoạt trong chiến lược đại đoàn kết dân tộc của Đảng ta.

Về phương pháp CM, cương lĩnh chỉ rõ phải sử dụng bạo lực CM của quần chúng để đánh đổ Đế Quốc Phong Kiến. Việc nêu lên phương pháp CM bạo lực đã thể hiện sự thấm nhuần và tiếp thu tư tưởng CM bạo lự và khởi nghĩa vũ trang của CNMac-Lênin

Vấn đề đoàn kết quốc tế, cương lĩnh nêu rõ " trong khi tuyên truyền các khẩu hiệu nước An Nam độc lập, phải đồng tuyên truyền và thực hành liên lạc với các dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp thế giới, nhất là vô sản giai cấp Pháp" Đồng thời cương lĩnh cũng xác định được CMVN là một bộ phận của CM thế giới. Gắn CMVN với CM thế giới, đề cao vấn đề đoàn kết quốc tế chính là sự thể hiện việc kết hợp chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản, lợi ích dân tộc và lợi ích toàn nhân loại tiến bộ đang đấu tranh đê giải phóng khỏi ách áp bức bóc lột, bất công trên thế giới.

Để thực hiện thành công sự nghiệp CM. Cương lĩnh đã khẳng định vai trò quyết định của Đảng. Đảng là đội tiên phong của giai cấp vô sản. Để làm tròn sứ mệnh lịch sử là nhân tố tiên phong quyết định thắng lợi của CMVN, Đảng phải " thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được quần chúng ".Cương lĩnh khẳng định bản chất giai cấp của Đảng, vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân và chiến lược đại đoàn kết dân tộc trên cơ sở liên minh công - nông là những vấn đề then chốt đảm bảo Đảng ta trở thành nhân tố duy nhất lãnh đạo CMVN. Cương lĩnh cũng nêu nên sự gắn bó, quan hệ máu thịt giữa Đảng và quần chúng.Đây chính là những điều kiện tạo cho Đảng có nguồn sức mạnh vĩ đại và trở thành lãnh tụ chính trijcho cả dân tộc.Cương lĩnh đầu tiên của dảng đã xác định được những nội dung cơ bản nhất của con đường CMVN .Lần đầu tiên cách mạng VN có một cương lĩnh chính trị phản ánh được quy luật khách quan của xã hội Việt Nam,đáp ứng được nhu caaufcow bản,cấp bách cyaae xã hội Việt Nam, phù hợp với xu thế của thời đại.Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định " Cương lĩnh ấy rất phù hợp với nguyện vọng của đại đa số nhân dân ta là nông dân"

Sự đúng đắn đã được khẳng định qua 79 năm lãnh đạo của Đảng.

Câu 2:Nội Dung của cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng:Đọc truyện này MIỄN PHÍ!