For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Câu1:Nêu ý nghĩa của việc thành lập Đảng?

42.2K 11 4

Câu1:Nêu ý nghĩa của việc thành lập Đảng?

Trả lời: ĐCSVN ra đời mở ra thời kì mới cho cách mạng nước ta-thời kì đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên CNXH.CMVN có đường lối tổ chức lãnh đạo,chấm dứt sự khủng hoảng và bế tắc trong con đường cứu nước,việc thành lập ĐCSVN là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mac-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.Điều đó nói lên quy luật ra đời của Đảng và cũng khẳng định ngay từ đầu vai trò lãnh đạo của Đảng đối với CMVN

Sự ra đời của ĐCSVN chứng tỏ giai cấp công nhân đã trưởng thành và đủ khả năng đảm nhiệm vai trò lãnh đạo CMVN.

Những nội dung cơ bản của Cương lĩnh đầu tiên của Đảng có ý nghĩa to lớn đưa CMVN đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.Sự đúng đắn của cương lĩnh đã được lịch sử khẳng định và vẫn là ngọn cờ dẫn dắt nhân dân ta trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay

Đảng cộng sản Việt Nam thành lập khẳng định dứt khoát con đường đi lên của dân tộc Việt Nam từ năm 1930 là con đường CM vô sản.Đó là sự lựa chọn của chính nhân dân Việt Nam,chính lịch sử dân tộc Việt Nam trong quá trình tìm con đường giải phóng dân tộc.

Sự ra đời của Đảng đã thể hiện công nhân Việt Nam đã trưởng thành,đủ sức lãnh đạo Cách Mạng

Câu1:Nêu ý nghĩa của việc thành lập Đảng?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!