Câu 2: Phân tích nội dung cơ bản của cương lĩnh chính trị đầu tiên do NAQ soạn thảo.So sánh với luận

18.6K 5 0

Câu 2: Phân tích nội dung cơ bản của cương lĩnh chính trị đầu tiên do NAQ soạn thảo.So sánh với luận cương chính trị 10/1930 của Trần phú..

1/Nội dung cơ bản của cương lĩnh chính trị đầu tiên do NAQ soạn thảo:

Chính cương vắn tắt sách lược vắn tắt đc thông qua tại hội nghị thành lập Đảng 3-2-1930 tuy còn sơ lược nhưng đã vạch ra đường lối cơ bản đúng đắn cho CMVN, là cương lĩnh đầu tiên cho Đảng do lãnh tụ NAQ soạn thảo/

Nội dung cơ bản của cương lĩnh chính trị đầu tiên:

- Xd con đường CMVN đó là con đường CM dt dân chủ sau đó tiến lên CNXH,cương lĩnh đã vạch ra phương hướng chiến lược của CMVN "Chủ trương làm tư sản dân quyền CM và thổ địa CM để đi tới XHCS".Đường lối cơ bản cảu CMVN được phán ánh trong cương lĩnh đầu tiên thể hiện đc tư tưởng độc lập dt gắn liền với CNXH, việc xd đúng đắn con đường CMVN ngay từ đầu có ý nghĩa quan trọng đó là ngọn cờ tập hợp lực lượng CM là cơ sở để giải quyết đúng đắn các vấn đề cơ bản của CMVN.

- Xd nhiệm vụ CMVN lúc đó là chống ĐQ và PK nhưng phải thực hiện nhiệm vụ chống đế quôc và giành độc lập dt là nhiệm vụ hàng đầu.cưỡng lĩnh đã khẳng định chống đế quốc,chống pk thực hiện độc lập dt và ng cày có ruộng.đây là 2 n vụ cơ bản của CMVN xuất phát từ đặc điểm cuẩ chế đọ nửa thuộc địa nửa pk, cương lĩnh đã phân tích mối quan hệ gắn bó của 2 nhiệm vụ cơ bản "có đánh đổ đq chủ nghĩa mới phá đc các giai cấp địa chủ và làm CM thổ địa thắng lợi mà có phá tan chế độ pk thì mới đánh đổ đc đq chủ nghĩa"

- Ll cách mạng: công nhân và nong dân là ll cơ bản ,nhưng phải kết hợp liên vminh với các tầng lớp, các giai cấp có tinh thần yêu nc, kể cả những tầng lớp địa chủ tư sản phải lôi kéo họ về phíc CM ít ra thì cũng để họ đứng trung lập.cương lĩnh chỉ ra rẳng phải đoàn kết tất cả các giai cấp ,các tầng lớp nhân dân yêu nước để thực hiện cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.đông thời cương lĩnh cũng chỉ ra ll chính, động lực chủ yếu của sự nghiệp CMVN "trong cuộc CM tư sản dân quyền, giai cấp vô sản và nông dân là hai động lực chính,nhưng vô sản có cầm quyền lãnh đạo thì CM mới thắng lợi được"đây thể hiện tính đại đoàn kết dân tộc và sự sắp xếp tổ chức ll CM của đảng ta.Việc tập hợp các ll rỗng rãi cũng như xđ đc động lực chủ yếu cơ bản của sự nhiệp CM phản ánh sự mềm dẻo và linh hoạt trong chiến lược đại đoàn kết dân tộc của Đảng ta.

- Phương pháp CM đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị để giành chính quyền.Cương lĩnh chỉ rõ phải sd bạo lực CM của quần chúng để đánh đổ đế quốc phong kiến.việc nê lên pp CM bạo lực đã thể hiệ sự thấm nhuần và tiếp thu tư tưởng CM bạo lực và khởi nghĩa vũ trang của CN ML.

- Vai trò lãnh đạo của ĐCS đối với CMVN là lấy tên Đảng là DDCSVN: cương lĩnh khẳng định bản chất giai cấp của Đảng, vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân và chiến lược đại đoàn kết dân tộc trên cơ sở liên minh cong nông là những vấn đề then chốt đảm bảo Đảng ta trở thành nhân tố duy nhất lãnh đạo CMVN.Cương lĩnh cũng nên lên sự gắn bó quan hệ máu thịt giữa đản và quần chúng. Đây chính là những đk tạo cho Đảng có nguồn sức mạnh vĩ đại và trở thành lãnh tụ chính trị cho cả dt.

- Phải đặt CMVN là 1 bộ phận của CM thế giới, phản đoàn kết với các dt bị áp bức và gc vô sản khắp mọi nơi, đặc biệ là gc vô sản Pháp, gắn với CMVN với CM thế giới, đề cao ván đề đoàn kết quốc tế chính là sự thể hiện việc kết hợp chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản,lợi ích dân tộc và lợi ích taonf nhân loại tiến bộ đang đấu tranh để giải phóng khỏi ách áp bức bất công trên thế giới.

6 ND này là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong CMVN từ CM dt dân chủ lên CM CNXH

2) so sánh với luận cương chính trị 10/1930 của Trần Phú:

.Giống nhau:

- cùng xác định mục tiêu của CM là làm CM tư sản dân quyền và thổ địa CM để đi tới CM cọng sản đê thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và dân chủ thì n vụ CM là phải đánh đổ đế quốc pháp và bọn pk.

- Thực chất của CM lúc đầu là cuộc CM tư sản dân quyền sau đó tiếp tục pt bỏ qua thời kì tư bản tiến thẳng lên con đường CNXH.

- Phương pháp CM: sử dụng bạo lực CM của quần chúng.

- Ll lãnh đạo CM là giai cấp vô sản thông qua đội tiền phong của mình là ĐCS.

- Quan hệ quốc tế: CMVN và CM đông dương là 1 bộ phận của CM thế giới.

.Khác nhau:

Luận cương chính trị và chính cương vắn tắt sách lược vắn tắt có những điểm chưa thống nhất, đó cũng chính là những hạn chế của luận cương thán 10/1930:

- một là không vạch rõ được sự khác nhau chủ yếu của xhvn đó là khác nhau giữa dt vn với đq thực dân pháp và tay sai của chúng, do đó không nhấn mạng đc n vụ chống đế quốc lên hàng đầu mà nặng về đấu tranh giai cấp về CM ruộng đất.

- Hai là chưa đánh giá đúng vai trò CM của giai cấp tiểu tư sản và các giai cấp khác như một bộ phận địa chủ vừa và nhỏ trong CM giải phóng dân tộc.Luận cương chính trị nhận rõ vai trò của liên minh công nông nhưng lại chưa đề cập vấn đề mặt trận dt thống nhất.

Câu 2: Phân tích nội dung cơ bản của cương lĩnh chính trị đầu tiên do NAQ soạn thảo.So sánh với luậnĐọc truyện này MIỄN PHÍ!