ly thuyet thi lap va quan ly du an dau tu ktqd st

1.1K 3 0

Câu 1:Khái niệm đầu tư và đầu tư phát triển?Giải thích tại sao các hoạt động đầu tư phát triển được tiến hành đầu tư theo dự án

1.Khái  niệm về đầu tư và đầu tư phát triển

Đầu tư là quá trình sử dụng các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành các hoạt động nhằm thu được các kết quả , thực hiện được những mục tiêu nhất định trong tương lai .

Tiêu thức thường được sử dụng đó là tiêu thức quan hệ quản lý của chủ đầu tư .Theo tiêu thức này , đầu tư được chia thành đầu tư gián tiếp và đầu tư trực tiếp

·         Đầu tư gián tiếp là hình thức đầu tư trong đó người bỏ vốn không trực tiếp tham gia quản lý.Điều hành quá trình thực hiện và vận hành kết quả đầu tư

·         Đầu tư trực tiếp là hình thức đầu tư trong đó người bỏ vốn trực tiếp tham gia quản lý , điều hành quá trình thực hiện và vận hành kết quả đầu tư .

·         Đầu tư phát triển là một phương thức của đầu tư trực tiếp .Hoạt động đầu tư này nhằm duy trì và tạo ra năng lực mới trong sản xuất kinh doanh dịch vụ và sinh hoạt đời sống của xã hội .Đầy là hình thức đầu tư trực tiếp tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế.

*).Sự cần thiết phải tiến hành các hoạt động đầu tư theo dự án

Đầu tư phát triển có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của một quốc gia , là một lĩnh vực hoạt động nhằm tạo ra và duy trì sự hoạt động của các cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế. Đối với các cở sở sản xuất kinh doanh dịch vụ , hoạt động đầu tư là một bộ phận trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tăng thêm cơ sở vật chất kỹ thuật mới , duy trì sự hoạt động của cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có , và vì thế , là điều kiện để phát triển sản xuất kinh doanh dịch vụ của các doanh nghiệp.

Hoạt động đầu tư phát triển có những đặc điểm khác biệt với các loại hình thức đầu tư khác đó là :

·         Hoạt động đầu tư phát triển đòi hỏi một số vốn lớn và vốn này nằm khẽ đọng trong suốt quá trình thực hiện đầu tư

·         Hoạt động đầu tư phát triển là hoạt động có tính chất lâu dài được thể hiện ở thời gian thực hiện đầu tư

·         Mọi kết quả vầ hiệu quả của quá trình thực hiện đầu tư chịu ảnh hưởng của các yếu tố không ổn định theo thời gian và điều kiện địa lý của không gian

·         Các thành quả của hoạt động đầu tư phát triển có giá trị sử dụng lâu dài nhiều năm

·         Các thành quả của hoạt động đầu tư là các công trình xây dựng sẽ hoạt động ở ngay nơi mà nó được tạo dựng nên

Để đảm bảo cho mọi công cuộc đầu tư được tiến hành thuận lợi , đạt được mục tiêu mong muốn , đem lại hiệu quả kinh tế xã hội cao thì trước khi bỏ vốn phải làm tốt công tác chuẩn bị

Mọi sự xem xét , tính toán và chuẩn bị này được thể hiện trong việc soạn thảo các dự án đầu tư (lập dự án đầu tư) Có thể nói , dự án đầu tư (được soạn thảo tốt) là kim chỉ nam , là cơ sở vững chắc , là tiền đề cho việc thực hiện các công cuộc đầu tư đạt hiệu quả kinh tế -xã hội mong muốn.

ly thuyet thi lap va quan ly du an dau tu ktqd stĐọc truyện này MIỄN PHÍ!