Quan điểm về XD đội ngũ CB trong thời kỳ CNH-HĐH

Bắt đầu từ đầu

Vói mục tiêu xd cho đc 1 đội ngũ cb có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất và năng lực tốt có cơ câu  phù hợp với chiến lược phát triển ktế- xh và bảo vệ TQ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới cần phải nắm vững những quan điểm cơ bản sau đây:

Một là :  cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Phải thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi mới công tác cán bộ gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

   Đảng ta cũng xác định: “cán bộ là nhân tố quyết định sự thành hay bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và của chế độ”. Do đó, xây dựng đội ngũ CB, luôn là khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng trong bất cứ thời kỳ lịch sử nào. quan điểm này xuất phát từ vị trí vai trò của cán bộ . Thực tiễn hơn 10 năm qua công cuộc đổi mới đã đạt được những thành tự quan trọng nền kinh tế đã vượt qua thời kỳ suy giảm và ảnh hưởng của khủng hoảnh tài chính khu vực năm 1997, tốc độ tăng trưởng hàng năm liên tục đạt 7-8%. văn hoá XH  có tiến bộ trên nhiều mặt, nhất là trên lĩnh vực xoá đói vgiảm ngèo, đời sống của đại bộ phạn nhân dân đực cải thiện, Chính trị xã hội ổn định an ninh quốc phòng và trật tự xh được tăng cường. Thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN được xá lập việc XD NN pháp quyền XHCN có tiến bộ trên cả 3 lĩnh vực lập pháp, hành ppháp và tư pháp. Công tác đối ngoại thu được nhiều thành tựu quan trọng khẳng định vị thế nước ta trên trường quốc tế( gia nhập WTO; chủ trì hội nghị thượng đỉnh ASEM5, APEC 13, trở thành thành viên không chính thức của thường trực Hội Đồng Bảo An LHQ...) Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy , công tác xd Đảng đạt được mtj số kết quả quan trọng... có được những thành công đó là ssự phấn đấu lớn của toàn đảng toàn dân trong đó sự đóng góp quan trọng, xứng đáng của đội ngủ cán bộ công chức nước ta.

Hai là : XD đội ngũ CB phải xuất phat Từ yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ CNH_HĐH nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh, vững bước đi lên CNXH . Quan hệ giữa đường lối và nhiệm vụ chính trị với CB là mối quan hệ biên chứng , mỗi khi CM chuyển giai đoạn thì đường lối , nhiêm vụ chính trị cũng thay đổi đội ngũ CB cũng cần được đổi mới . Mặt khác quá trình đẩy mạnh CNH-HĐh đất nước , XD và BVTQ là môi trường để rèn luyện , tuyển chọn và đào tạoCB, nâng cao phẩm chất, kiến thức nănglực đội ngũ cán bộ.

Ba là : Quán triệt quan điểm giai cấp công nhân của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, truyền thống yêu nước, đại đoàn kết và gắn bó mật thiết với nhân dân; tập hợp rộng rãi các loại cán bộ, trọng dụng nhân tài, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, người ở trong nước hay người Việt Nam định cư ở nước ngoài.Một trong những nội dung quan trọng để giữ vững và phát huy bản chất của GCCN của Đảng là XD đội ngũ CB ,Đảng viên theo quan điểm GCCN. Đây là vấn đề mà Đảng phải thường xuyên giáo dục lập trường , quan điểm ý thức tổ chức của GCN cho đội ngũ CB. Chú trọng những cán bộ có bản lĩnh chính trị, trung thành với sự nghiệp CM .  trong công tác XD đội ngũ cán bộ cần phát huy truyền thống yêu nước , đoàn kết tập hợp các loại CB, trọng dụng nhân tàikhông phân biệt đảng viên hay người ngoài đảng , nam hay nữ dân tộc hay tôn giáo . Nói chung tất cả cán bộ có tài năng, có tâm huyết có cống hiến , đóng góp đều được trọng dụng ; không định kiến những người có sai lầm trong quá khứ .

Quan điểm về XD đội ngũ CB trong thời kỳ CNH-HĐHĐọc truyện này MIỄN PHÍ!