Quan điểm về XD đội ngũ CB trong thời kỳ CNH-HĐH

21.4K 48 8

Câu1: phân tích những quan điểm về XD đội ngũ CB trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước

Trong bất cứ thời kỳ nào của cách mạng Việt Nam cán bộ,luôn là vấn đề trọng yếu, giữ vị trí đặc biệt quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng  và thành công của sự nghiệp cách mạng. Hiện nay, chúng ta đang ra sức đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế trên nhiều mặt, hợp tác với nhiều quốc gia trên nhiều lĩnh vực nhằm tranh thủ vốn, khoa học kỹ thuật, trình độ quản lý tiên tiến đưa đất nước phát triển theo con đường XHCN. Trước yêu cầu đổi mới toàn diện cùng với xu thế hội nhập đó, vai trò CB, trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Do đó, kiện toàn và năng cao chất lượng đội ngũ CB, cả về năng lực chuyên môn lẫn phẩm chất chính trị đạo đức cách mạng trong giai đoạn hiện nay để gánh vác vận mệnh đất nước trở thành khâu then chốt và cấp thiết.

Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, đã thấy rõ vai trò của CB và công tác CB,đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Trong tác phẩm ( sửa đổi lối làm việc viết năm 1947 )Theo Bác Hồ“CB, là những người đem chính sách của Đảng của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ để đặt chính sách cho đúng”

Cán bộ có thể chia làm hai loại : cán bộ lãnh đạo và Cán bộ quản lý . Xét về cơ bản cán bộ lãnh đạo là chỉ những người đứng đầu trong một đơn vị , một tổ chức, một cơ quan , một đơn vị , một dịa phương một ngành, do bầu cử hoặc chỉ định.

Cán bộ lãnh đạo là người có quyền lực ra những quyết định quan trọng nhất. quyền lực là do tập thể trao cho , quyền lực gắn với quyền uy , quyền uy là do uy tín người đó mang lại. trong tập thể lãnh đạo người nào có uy tín thì gọi là chính khách trong tập thể chính khách người có uy tín được gọi là lãnh tụ. Còn cán bộ quản lý là người mà hoạt động nghề nghiệp của họ hoàn toàn hay chủ yếu gắn với việc thực hiện chức năng về quản lý , điều hành và hướng dẫn tổ chức thực hiện . do vừa điều hành vừa quản lý cho nên đòi hỏi người cán bộ quản lý phải giỏi về chuyên môn. tuy nhiên sự phân biệt giữa cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý chỉ mang tính tương đối .

Vai trò của cán bộ và công tác cán bộ :

Lênin khẳng định “ nghiên cứu con người và tìm những cán bộ có bản lĩnh. Hiện nay đó là then chôt; nếu không thế thì tất cả mọi mệnh lệnh và quyết định chỉ là mớ giấy lộn”Qua thực tiễn cách mạng của mình , các đảng cộng sản và công nhân quốc tế đều khẳng địnhvài trò quan trọng của cán bộ và công tác cán bộ. ở nước ta CT HCM  đã chỉ ra rằng: “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”,”công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém” “ huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”

Qua gần 20 năm đổi mới , chúng ta đã thu được những thành tựu to lớn , có đủ điều kiện bước vào thời CNH,HĐH  đất nước . Đảng ta đã đề ra chiến luợc phát triẻn kinh tế xã hội thời kỳ này . để thực hiện được chiến lược đó , đảng ta đã xây dựng chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước trong đó khẳng định:” Cán bộ là sự thành bại của CM, gắn liền với vận mệnh của đảng, của đất nước và của chế độ , là khâu then chốt trong việc XD đảng . Kinh nghiệm thực tiễn đã chỉ rõ , mức chính xác của đường lối và việc cụ thể hoá đường lối chính xác , kịp thời cũng như việc thực hiện thắng lợi đường lối chính sách đều tuỳ thuộc ở chất lượng đội ngũ cán bộ. Điều đó lại phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng . Trong điều kiện phát triển kinh tế nhiều thành phần , cơ chế thị trường định hướng XHCN , mỡ rộng quan hệ với các nước , chủ động hội nhập kinh tế quốc tế vai trò của đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý lại càng đặc biệt quan trọng. Đât nước có tiếp tục phát triển trong những thập niên đầu thế kỷ XXI hay k, mà trước hết thực hiện nghị quyêt đại hội 9 của đảng hay không , có giữ được bản săc văn hoá dân tộc hay không , là tuỳ thuộc vào chất lượng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý vì thế ĐH 9 đảng ta khảng định :” XD đội ngũ CB  trước hết là CB lãnh đạo, quản lý ở các cấp  vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức , trong sạch về lối sống , có trí tuệ kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn , gắn bó với nhân dân “Đại hội X tiếp tục nhấn mạnh: "đổi mới tổ chức, bộ máy và công tác cán bộ" (Văn kiện Đại hội X: trang 50). :"đổi mới mạnh mẽ công tác cans bộ, đảm bảo thật sự dân chủ , khoa học công minh. (Văn kiện Đại hội X: trang 136) Như vậy, rõ ràng cán bộ và công tác cán bộ chẳng những là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng mà còn là khâu then chốt trong toàn bộ quá trình hoạt động của Đảng.

Quan điểm về XD đội ngũ CB trong thời kỳ CNH-HĐHĐọc truyện này MIỄN PHÍ!