Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước

2.7K 4 2

 Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (Chủ trương, thành tựu, kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra)?

I/ CHỦ TRƯƠNG ĐÔI MỚI CỦA ĐẢNG:

 Dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước, anh dũng bất khuất, đã từng chiến thắng nhiều đế quốc phong kiến hung hãn. Từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, phong trào yêu nước đã dấy lên hết sức mạnh mẽ như phong trào Cần Vương, khởi nghĩa Yên Thế; các phong trào Duy Tân, Đông Du, khởi nghĩa Yên Bái và hàng chục cuộc đấu tranh khác nữa đều bị thực dân Pháp thẳng tay đàn áp và thất bại. Điều đó chứng tỏ rằng, nhân dân giàu ta giàu lòng yêu nước, có truyền thống chống giặc ngoại xâm, sẵn sàng ủng hộ và tham gia các phong trào yêu nước; còn các bậc sĩ phu, các nhà lãnh đạo các phong trào chống thực dân Pháp đều có thừa trí dũng, không thiếu quyết tâm nhưng họ, cả giai cấp phong kiến và đại diện cho chế độ phong kiến, cả giai cấp tư sản và đại diện cho thế lực tư sản khi đó đều không tìm đường con đường phù hợp để cứu nước giải phóng dân tộc.

Hồ Chí Minh, người Việt Nam yêu nước tiên tiến đã tìm được con đường giải phóng dân tộc đúng đắn, phù hợp với nhu cầu phát triển của dân tộc Việt Nam và xu thế của thời đại. Người đã tiếp thu và phát triển học thuyết Mác- Lênin về cách mạng thuộc địa, xây dựng hệ thống lý luận về cách mạng giải phóng dân tộc và tổ chức truyền bá lý luận đó vào Việt Nam, ra sức chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức, sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, vạch ra cương lĩnh chính trị đúng đắn nhằm dẫn đường cho dân tộc ta tiến lên trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do. Năm 1930- Người đã sáng lập ra Đảng Cộng Sản Việt Nam và xây dựng Cương lĩnh chính trị đầu tiên.

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là một cương lĩnh giải phóng dân tộc đúng đắn và sáng tạo theo con đường cách mạng Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại mới, đáp ứng yêu cầu khách quan của lịch sử, nhuần nhuyễn quan điểm giai cấp và thấm đượm tinh thần dân tộc vì độc lập tự do, tiến hành cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng ruộng đất để đi tới xã hội cộng sản là tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh này. Sau khi hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên xây dựng chủ nghãi xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Như vậy, ngay từ khi mới ra đời, đảng ta đã khẳng định mục tiêu đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt lịch sử cách mạng Việt Nam. Từ khi có Đảng, đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành được mọi thắng lợi trong suốt 80 năm qua. Nhờ quán triệt mục Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, Đảng ta giải quyết đúng đắn những chiến lược và sách lược của cách mạng việt nam. Nhờ đó đã lãnh đạo cách mạng việt nam đạt những kỳ tích.

Thực hiện đường lối đổi mới.Đảng đã lãnh đạo thành công cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, một điển hình trong các dân tộc thuộc địa, tiếp tục lãnh đạo 2 cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, nhân dân ta đã đánh thắng 2 đế quốc Pháp và Mỹ, thống nhất đất nước; cả nước bước vào thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kỷ nguyên phát triển rực rở nhất trong lịch sử của dân tộc Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nướcĐọc truyện này MIỄN PHÍ!