câu 6: quan điểm chủ đạo của Đảng

3.1K 0 0

Câu 6: trình bày và phân tích các quan điểm chủ đạo của Đảng về xây dựng phát triển văn hóa việt nam trong thời kì đổi mới?

I. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu và động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội

1. Nền tảng tinh thần của xã hội: văn hóa là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ lịch sử của dân tộc ta, nó làm nên sức sống mãnh liệt, giúp cộng đồng dân tộc VN vượt qua sóng gió và thác ghềnh để tồn tại và không ngừng phát triển. chủ trương làm văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đó cũng là con đường xây dựng con người mới và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh nhằm đẩy lùi các tiêu cực xã hội

2. Văn hóa là động lực thúc đẩy sự phát triển: nền KT VN đã có 1 bước tiến đáng kể so với thời kì bao cấp. nguyên nhân không chỉ ở các nhân tố kinh tế mà còn là sự đổi mới tư duy, sự giải phóng tư tưởng và nâng cao về trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ cũng như lực lượng lao động  hàm lượng văn hóa trong các lĩnh vực của đời sống con người càng cao thì khả năng phát triển KTXH càng hiện thực và bền vững

3. Văn hóa là một mục tiêu của phát triển: mục tiêu xây dựng một VN "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh" chính là mục tiêu văn hóa

4. văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bồi dưỡng, phát huy nhân tố con người và xây dựng xã hội mới

II. Nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

1. Tiên tiến: là yêu nước và tiến bộ với nội dung cốt lõi là lý tưởng độc lập và CNXH theo CN Mác Lê nin và tư tưởng HCM biểu hiện qua các hình thức truyền tải nội dung

2. Bản sắc dân tộc: bao gồm những giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc VN: lòng nồng nàn yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái, trọng tình nghĩa, đạo lý, cần cù, sáng tạo trong lao động, giản dị trong lối sống

III. Nền văn hóa VN là nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc VN:

Nét nổi bật của văn hóa VN là sự thống nhất mà đa dạng, sự hòa quyện bình đẳng, sự phát triển độc lập, không có sự đồng hóa hoặc thôn tính, kỳ thị văn hóa giữa các dân tộc anh em trên lãnh thỗ VN

IV. Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp chung của toàn dân do đảng lãnh đạo, trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng

Để xây dựng đội ngũ trên, Đảng khẳng định: giáo dục và đào tạo, cùng với khoa học và công nghệ được coi là quốc sách hàng đầu

Chủ trương:

- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới cơ cấu, phương pháp dạy và học

- Chuyển dần sang mô hình giáo dục mở

- Đổi mới mạnh mẽ giáo dục mầm non và phổ thong

- Phát triển mạnh hệ thống giáo dục nghề nghiệp

- Đổi mới hệ thống giáo dục sau đại học

- Bảo đảm số lượng và trình độ chuyên môn của giáo viên ở tất cả các cấp học

- Thực hiện xã hội hóa giáo dục

- Tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo và giáo dục

- Phát triển khoa học xã hội

- Phát triển khoa học tự nhiên và công nghệ

- Đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ

V. Văn hóa là một mặt trận, xây dựng và phát triển văn hóa là 1 sự nghiệp CM lâu dài, đòi hỏi phải có ý chí CM và sự kiên trì thận trọng

câu 6: quan điểm chủ đạo của ĐảngĐọc truyện này MIỄN PHÍ!