cau 3: chu truong khang chien cuu quoc

374 0 0

Câu 3: Hoàn cảnh lịch sử nước ta sau CMTT và chủ trương kháng chiến cứu quốc

a) Thế giới:

- Sau thắng lợi của hồng quân Liên Xô và các nước đồng minh trong CTTG thứ 2, phát xít đã bị tiêu diệt đồng thời hang ngũ của chủ nghĩa đế quốc không còn giữ được vị thế như trước.

- CNXH vượt ra khỏi phạm vi một nước, trở thành hệ thống thế giới và đang là nhân tố quyết định sự phát triển của xã hội loài người

- Sau CTTG thứ 2, phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Á, Mỹ Latinh và phong trào đấu tranh của GCCN ở các nước tư bản đang phát triển mạnh mẽ

b) Việt Nam:

• Thuận lợi:

- Chính quyền CM của dân tộc ta được thiết lập từ TW đến cơ sở, từ hoạt động bí mật Đảng lao động giành chính quyền

- Đảng chính quyền, mặt trận và lãnh tụ HCM có uy tín cao với dân tộc

- PTCM, tinh thần yêu nước của dân tộc ta từ cao trào GPDT tổng khởi nghĩa tiếp tục phát triển với những nội dung và hình thức mới nhằm xây dựng, bảo vệ chính quyền, giữ vững thành công CM

• Khó khắn:

- Thù trong giặc ngoài: Nước VNDCCH vừa mới ra đời, còn non trẻ đã phải đối phó với nhiều kẻ thù

+ Ở miền Bắc: 20 vạn dân Trung Hoa Dân Quốc( quân Tưởng) với danh nghĩa quân Đồng minh vào làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật đãtràn vào đóng quân từ vĩ tuyến 16 trở ra bắc. theo sau quân Trung Hoa dân quốc là bọn phản động( Việt Quốc, Việt Cách) với âm mưu tiêu diệt Đảng ta, tìm mọi cách lật đổ chính quyền cách mạng, tạo đk cho tay sai lên nắm chính quyền

+ Ở miền Nam: 23/9/1945, P với sự giúp đỡ của quân Anh quay trở lại xâm lược VN lần thứ 2, bên ngoài có hơn 6 vạn quân Nhật đang chờ giải giáp

+ Kinh tế tài chính: sau CMTT thành công, nề KT nước ta lâm vào kiệt quệ, sơ sát , tiêu điều

+ Văn hóa, xã hội: sau CMTT 95% dân số không biết chữ và các tệ nạn xã hội đầy rẫy

+ Đối ngoại: trong những năm đầu sau ngày giành chính quyền chưa có nước nào công nhận nên độc lập của VN cũng như chưa có nước nào đặt quan hệ ngoại giao và trực tiếp giúpđỡ CMVN

Chủ trương kháng chiến cứu quốc:25/11/1945: ban chấp hành TW đảng ra chỉ thị về kháng chiến cứu quốc, vạch conđường đi lên cho CMVN trong giai đoạn mới.

- Về chỉ đạo chiến lược, đảng xác định mục tiêu phải nêu cao của CMVN lúc này vẫn là dân tộc giải phóng, khẩu hiệu lúc này là "dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết" , nhưng không phải là giành độc lập mà là giữ vững độc lập

- Về xác định kẻ thù: lập mặt trận dân tộc thống nhất chống Pháp xâm lược, mở rộng mặt trận việt minh nhằm thu hút mọi tầng lớp nhân dân, thống nhất mặt trận Việt-Miên-Lào

- Về phương hướng, nhiệm vụ: củng cố chính quyền, chống P xâm lược. bài trừ nội phản, cải thiện đời sống nhân dân. Đảng chủ trương kiên trì nguyên tắc thêm bạn bớt thù, thực hiện khẩu hiệu " Hoa Việt thân thiện" đối với quân đội Tưởng Giới Thạch và độc lập về chính trị, nhân nhượng về kinh tế đối với Pháp.

cau 3: chu truong khang chien cuu quocĐọc truyện này MIỄN PHÍ!