For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng ta hiện nay

2.6K 2 2

Đảng cộng sản cầm quyền. Cần làm gì để nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng ta hiện nay.

Khái niệm Đảng cầm quyền chỉ rõ đặc điểm, vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản trong giai đoạn cách mạng mà giai cấp công nhân đã giành được chính quyền, thiết lập hệ thống chính trị mới và tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội. Vị trí đảng cầm quyền là bước trưởng thành vượt bậc, tạo ra thế và lực mới để Đảng có thể lãnh đạo nhân dân tiến tới những thắng lợi cách mạng to lớn hơn. Tuy nhiên, lý luận về Đảng cầm quyền là vấn đề còn mới và khó. Thực tế cho thấy mặc dù CNXH đã tồn tại trên 80 năm nhưng sụp đổ của các Đảng cộng sản cầm quyền tại những nước XHCN ở Đông Âu và Liên xô đã đặt ra hàng loạt vấn đề thực tiễn và lý luận về Đảng cộng sản cầm quyền. Để củng cố và giữ vững vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng cầm quyền, cần phải nghiên cứu để vận dụng sáng tạo đúng đắn học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng Hồ chí Minh về Đảng cách mạng của giai cấp công nhân vào điều kiện cụ thể của nước ta.

Khái niệm Đảng cầm quyền đã được Lênin nêu ra từ năm 1922. Theo Lê Nin thì Đảng cầm quyền là khái niệm để chỉ một thời kỳ mới, một giai đoạn cách mạng mới – Đó là thời kỳ mà CNXH không đơn thuần là cương lĩnh, mục đích, lý thuyết nữa mà đã trở thành công việc phấn đấu hàng ngày của Đảng. Đó là thời kỳ mà nhiệm vụ hàng đầu và trọng tâm là tổ chức xây dựng đất nước chứ không phải là nhiệm vụ giành chính quyền nữa.

Từ năm 1925, trong tác phẩm “Đường Kách mệnh” khi đề cập đến mô hình nhà nước trong tương lai và nhiệm vụ của nó, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Đảng Cộng sản cầm quyền, tổ chức ra Chính phủ công - nông - binh, phát đất cho dân cày, giao công xưởng cho thợ thuyền… ra sức tổ chức kinh tế mới để thực hành thế giới đại đồng”. Đến trước khi vĩnh biệt đồng bào, đồng chí, trong Di chúc của mình, người còn di huấn: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự cần kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” .

Như vậy, nói một cách khái quát, Đảng cầm quyền là một khái niệm dùng để chỉ thời kỳ Đảng đã nắm được chính quyền và sử dụng chính quyền đó như một công cụ của giai cấp mà Đảng đó đại diện nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu chính trị của giai cấp.

Đảng cầm quyền có nghĩa là Đảng chi phối, điều khiển, sử dụng được chính quyền. Hay nói cách khác Đảng cầm quyền là Đảng phải nắm được công cụ của Nhà nước, sử dụng các công cụ đó để lãnh đạo đất nước.

Đảng cộng sản cầm quyền là nói thời kỳ Đảng đã nắm được chính quyền và sử dụng chính quyền như một công cụ của giai cấp nhằm thực hiện mục tiêu chính trị của giai cấp. Đảng cộng sản Việt Nam trở thành Đảng cầm quyền khi mới 15 tuổi, Đảng đã lãnh đạo nhân dân giành chính quyền. Khi cầm quyền, Đảng chịu trách nhiệm trước lịch sử về vận mệnh phát triển của dân tộc, về sự phát triển toàn diện của xã hội, về sự phồn vinh của đất nước, về tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng ta hiện nayĐọc truyện này MIỄN PHÍ!