Rủi ro trong thanh toán quốc tế

13.5K 33 11

2. Rủi ro trong thanh toán quốc tế là gì?

a. Thanh toán quốc tế:

 Thanh toán quốc tế là việc thực hiện các nghĩa vụ chi trả về tiền tệ phát sinh từ các quan hệ kinh tế, thương mại, tài chính, tín dụng và dịch vụ phi mậu dịch giữa các tổ chức kinh tế quốc tế, giữa các hãng, các cá nhân của các nước khác nhau để kết thúc một chu trình hoạt động trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại bằng các hình thức chuyển tiền hay bù trừ tiền trên các tài khoản tại các ngân hàng.

 Hay nói cách khác, thanh toán quốc tế là việc trao đổi các hoạt động kinh tế và thương mại giữa các quốc gia làm phát sinh các khoản thu và chi bằng tiền của nước này đối với một nước khác trong từng giao dịch hoặc trong từng định kỳ chi trả do hai nước quy định.

Thanh toán quốc tế có các đặc điểm quan trọng như:

- Liên quan đến các chủ thể kinh tế của các quốc gia khác nhau

- Liên quan đến ngoại tệ và các phương thức chuyển đổi, tỷ giá, v.v…

- Tiềm ẩn rủi ro cao và hậu quả rủi ro thường rất lớn

- Tuân thủ các điều kiện cụ thể của các chuẩn mực và thông lệ quốc tế

b. Rủi ro trong thanh toán quốc tế:

Thanh toán quốc tế tiềm ẩn rất nhiều rủi ro và hậu quả của nó thường rất lớn. Và ta có định nghĩa: rủi ro trong thanh toán quốc tế là những rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện thanh toán quốc tế liên quan đến các giao dịch quốc tế, nguyên nhân phát sinh từ quan hệ giữa các bên tham gia thanh toán quốc tế như nhà xuất khẩu, nhập khẩu, các ngân hàng hay các tổ chức cá nhân và các tác nhân trung gian... hoặc do những nhân tố khách quan khác gây nên như thiên tai, chiến tranh, chính trị...

Rủi ro trong giao dịch thanh toán quốc tế cũng có điểm giống như rủi ro giao dịch thương mại trong nước nhưng khoảng các về địa lý, những khác biệt về văn hóa, luật pháp,... làm tăng thêm các khó khăn cũng như hậu quả.

II. Phân loại rủi ro trong thanh toán quốc tế

- Nguyên nhân và hậu quả:

 Để đánh giá được rủi ro và đưa ra các giải pháp hữu hiệu nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro chúng ta có thể phân loại rủi ro theo những nguyên nhân phát sinh ra nó.

1. Rủi ro thương mại:

Rủi ro thương mại là loại rủi ro hiện diện trong tất cả các giao dịch giữa các cá nhân cũng như tổ chức. Nhưng rủi ro trong giao dịch quốc tế thường phức tạp và khó xử lý hơn so với rủi ro trong giao dịch nội địa. Nó được xem xét từ phía người xuất khẩu và người nhập khẩu :

a. Đối với người xuất khẩu:

- Những khuyết tật của khâu thanh toán tiền hàng

- Sự suy yếu tài chính hay mất khả năng thanh toán của người mua hàng

b. Đối với người nhập khẩu:

Những vi phạm các điều khoản trong hợp đồng như:

- Sự chậm trễ trong quá trình vận chuyển hàng hóa gây ảnh hưởng tới tiến độ công việc hay trong công việc với đối tác

Rủi ro trong thanh toán quốc tếĐọc truyện này MIỄN PHÍ!