hoc sinh sinh vien hoc tap va ren luyen dao duc ho chi minh

34.3K 10 11

Hoc sinh sinh vien hoc tap va ren luyen dao duc ho chi minh

Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã và đang đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng cho các trường đại học, cao đẳng hiện nay là phải đào tạo được nguồn lao động trẻ có kiến thức chuyên môn cao, có tư tưởng chính trị vững vàng, có năng lực tư duy độc lập để giải quyết những vấn đề khoa học - kỹ thuật, sản xuất, văn hóa, giáo dục... đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tuy nhiên, thực trạng đạo đức sinh viên hiện nay đang nổi lên một số vấn đề rất đáng lo ngại. Đó là một  bộ phận sinh viên sống thiếu niềm tin, phai nhạt lý tưởng, chạy theo lối sống cá nhân, thực dụng, đua đòi, sa vào tệ nạn xã hội, tiếp thu thiếu chọn lọc lối sống từ bên ngoài...  Để phát huy tính tích cực và điều chỉnh những lệch lạc trong suy nghĩ, hành động của sinh viên, nhằm đào tạo, giáo dục họ trở thành người lao động có đủ năng lực đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp cách mạng hết sức vẻ vang nhưng cũng đầy khó khăn thử thách của đất nước, hơn lúc nào hết đòi hỏi toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội ngoài việc chăm lo giáo dục tri thức, chuyên môn, cần phải tăng cường quan tâm giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho sinh viên theo Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Từ cuộc đời Bác và quan điểm của Bác về đạo đức cách mạng, dựa trên quan điểm của Đảng ta về những phẩm chất cơ bản của con người Việt Nam trong giai đoạn mới, căn cứ vào tình hình thực tiễn của đất nước, trong giai đoạn hiện nay chúng ta cần tăng cường giáo dục, rèn luyện cho sinh viên các phẩm chất đạo đức cách mạng cơ bản. 

Bác Hồ đã xác định nội dung cơ bản đầu tiên của đạo đức cách mạng là: "Trung với nước, hiếu với dân". Đây là phẩm chất định hướng cho mọi hoạt động của người cách mạng. Cuộc đời Bác cũng chính là một tấm gương điển hình về lòng tận trung với nước, tận hiếu với dân của một nhà cách mạng lỗi lạc. Đối với thanh niên nói chung và sinh viên nói riêng, nhiều lần Bác Hồ đã đặt câu hỏi: Mục đích học tập của thanh niên là để làm gì? Và Người chỉ rõ: Thanh niên học tập để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, làm cho dân giàu, nước mạnh, tức là làm tròn bổn phận là người làm chủ của nước nhà. Thanh niên phải ham làm những việc ích quốc, lợi dân, phải đặt công việc chung, lợi ích chung lên trên hết, trước hết; các sự hy sinh khó nhọc thì mình làm trước người ta, còn sự sung sướng thanh nhàn thì mình nhường người ta hưởng trước. Bác đặc biệt nhấn mạnh: Nhiệm vụ của thanh niên không phải là đòi hỏi nước nhà đã cho mình những gì. Mà mình phải tự hỏi đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho lợi ích nước nhà nhiều hơn? mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào? Bởi vậy giáo dục lòng "Trung với nước, hiếu với dân" cho sinh viên chính là giáo dục cho họ lòng yêu quê hương, đất nước, tự cường dân tộc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Có ý chí vươn lên lập thân, lập nghiệp, đưa quê hương, đất nước thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu. Từ đó  quyết tâm học tập để phấn đấu thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc  và CNXH, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; là ý chí, quyết tâm vươn lên, là khát vọng, hoài bão làm giàu cho mình, gia đình, cho quê hương, đất nước. 

hoc sinh sinh vien hoc tap va ren luyen dao duc ho chi minhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!