Cách cài chỉnh nút trong Half Life (Counter-Strike)

16.7K 0 0

Trong 2 bảng Menu và Combat các phim bắt đầu bằng "KP_" và phím "*" là bên phía bàn phím số và các bạn nhớ bật phím "NumLock" lên nhé.

Các ô mình ghi là "Để trống" tức không điền gì cả và "Chưa rõ" là mình chưa hiểu rõ chức năng của nó, bạn nào biết xin chỉ giáo thêm nhé.

Movement (Các phím di chuyển)

Phím chức năngDefault keyÝ nghĩaPhím tùy chỉnhMove forward

Up arrow

Di chuyển thẳng

Move back

Down arrow

Di chuyển lùi

Turn left

Left arrow

Ngoảnh trái

Để trống

Turn right

Right arrow

Ngoảnh phải

Để trống

Move left (strafe)

A

Di chuyển trái

Move right (strafe)

D

Di chuyển phải

Walk

Shift

Đi bộ

Để trống

Jump

Spacebar

Nhẩy

Chuột phải

Duck

Control

Ngồi

Control

Swim up

' (apostrophe)

Chưa rõ

Để trống

Swim down

/ (forward slash)

Chưa rõ

Để trống

Look up

Page up

Chưa rõ

Để trống

Look down

Page down

Chưa rõ

Để trống

Reset view

End

Chưa rõ

Để trống

Strafe modifier

Alt

Chưa rõ

Để trống

Mouse look

Cách cài chỉnh nút trong Half Life (Counter-Strike)Read this story for FREE!