Giá trị khoa học của học thuyết hình thái kinh tế - xã hội

7.3K 5 1

4.3. Giá trị khoa học của học thuyết hình thái kinh tế - xã hội

-Sản xuất vật chất là cơ sở của đời sống xã hội, phương thức sản xuất quyết định các mặt của đời sống xã hội. Cho nên, không thể xuất phát từ ý thức, tư tưởng, từ ý chí chủ quan của con người để giải thích các hiện tượng trong đời sống xã hội mà phải xuất phát từ phương thức sản xuất.

-Xã hội không phải là sự kết hợp một cách ngẫu nhiên, máy móc giữa các cá nhân, mà là một cơ thể sống sinh động, các mặt thống nhất chặt chẽ với nhau, tác động qua lại lẫn nhau.

-Sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử - tự nhiên, tức diễn ra theo các quy luật khách quan chứ không phải theo ý muốn chủ quan. Cho nên, muốn nhận thức đúng đời sống xã hội phải đi sâu nghiên cứu các quy luật vận động phát triển của xã hội.

-Học thuyết cũng chỉ ra rằng:trong tiến trình phát triển thay thế lẫn nhau của htktxh,hình thái cao hơn phủ định hình thái trước nhưng luôn diễn ra sự kế thừa

-Mặc dù cũng trên cơ sở vận động của 2 quy luật cơ bản nhưng do nhiều yếu tố khác nhau cùng vận động mà mà lịch sử phát triển ko đồng đều,con dường phát triển của mỗi dân tộc là khác nhau.

Giá trị khoa học của học thuyết hình thái kinh tế - xã hộiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!