For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Khái niệm luật Dân sự? Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật Dân sự?

56.7K 17 4

Câu 17: Khái niệm luật Dân sự? Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật Dân sự?

Trả lời:

+ Luật dân sự: là một ngành luật độc lập trong quan hệ thống pháp luật nhà nước VN, bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật dân sự do Nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ tài sản và các quan hệ nhân thân phi tài sản hoặc có liên quan đến tài sản của cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác, dựa trên nguyên tắc bình đẳng về mặt pháp lí, quyền tự định đoạt, quyền khởi kiện dân sự và trách nhiệm tài sản của những người tham gia quan hệ đó.

+ Đối tượng điều chỉnh của Luật dân sự: là những quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân trong quá trình sản xuất, phân phối, lưu thông, tiêu dùng các sản phẩm hàng hoá nhằm thoả mãn nhu cầu hàng ngày của các thành viên trong xã hội.

+ Phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự: là những biện pháp, cách thức mà nhà nước tác động lên các quan hệ tài sản, các quan hệ nhân thân là cho các quan hệ này phát sinh, thay đổi, chấm dứt theo ý chí của nhà nước và có đặc điểm:

Bảo đảm sự bình đẳng về mặt pháp lí giữa các chủ thể tham gia các quan hệ pháp luật dân sự.

Bảo đảm quyền tự định đoạt của các chủ thể trong việc đưa đơn kiện trước toà yêu cầu bảo vệ các quyền lợi bị xâm phạm hoặc đang bị tranh chấp, trong việc tham gia các quan hệ pháp luật dân sự khác cũng như trong việc lựa chọn các biện pháp trong khuôn khổ pháp luật đã quy định để thực hiện quyền và nghĩa vụ dân sự.

Truy cứu trách nhiệm tài sản của những người có hành vi gây thiệt hại cho người khác nếu có đủ điều kiện luật quy định về việc bồi thường thiệt hại.

Khái niệm luật Dân sự? Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật Dân sự?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!