Khái niệm luật Nhà nước? Quá trình phát triển của Hiến pháp Việt Nam?

8.2K 1 2

Câu 16: Khái niệm luật Nhà nước? Quá trình phát triển của Hiến pháp Việt Nam?

Trả lời:

+ Luật nhà nước: là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật được nhà nước ban hành trong các văn bản pháp luật như: Hiến pháp, các luật về tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước, cùng điều chỉnh các mối quan hệ xã hội có liên quan đến tổ chức quyền lực nhà nước như: chế độ chính trị, chế độ kinh tế, chính sách văn hoá - xã hội, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước.

+ Ra đời sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, qua mỗi thời kì lịch sử. Nhà nước Việt Nam đều xây dựng và ban hành hiến pháp mới. Cho đến nay, lịch sử lập hiến VN ghi nhận có các bản Hiến pháp sau:

Hiến pháp năm 1946 được nghị viện nhân dân - cơ quan có quyền cao nhất của nước VN dân chủ cộng hoà thông qua ngày 9/11/1946. Được xây dựng trên nền tảng tư tưởng chính trị và pháp lí của Tuyên ngôn Độc lập do Chủ tịch HCM soạn thảo và tuyên đọc vào ngày 2/9/1945 trước quốc dân và trước toàn thế giới.

Hiến pháp sửa đổi năm 1959 được Quốc hội khoá I, kì họp thứ 11 thông qua ngày 31/12/1959. Do tình hình và nhiệm vụ cách mạng mới, Hiến pháp 1959 khẳng định những thành quả vĩ đại của nhân dân VN trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và vai trò lãnh đạo của Đảng lao động VN, khẳng định nước VN là một, Bắc Nam là một khối thống nhất không thể chia cắt, khẳng định ý chí sắt đá của nhân dân VN kiên quyết đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà.

Hiến pháp năm 1980, được Quốc hội khoá VI thông qua ngày 18/12/1980. Sau chiến thắng lịch sử của xuân năm 1975, tình hình nước ta có những thay đổi cơ bản về chính trị, kinh tế và kết cấu giai cấp - xã hội, về đường lối và nhiệm vụ cách mạng, cả nước độc lập, thống nhất, quá độ lên CNXH.

Hiến pháp năm 1992, được thông qua tại kì họp thứ 11 Quốc hội khoá VIII ngày 15/4/1992.Từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, công cuộc đổi mới ở nước ta đã diễn ra toàn diện, triệt để trên các lĩnh vực của đời sống Nhà nước và xã hội.

Khái niệm luật Nhà nước? Quá trình phát triển của Hiến pháp Việt Nam?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!