Vi phạm pháp luật là gì? Các dâu hiệu cơ bản của Vi phạm pháp luật?

87.2K 19 11

Câu 14: Vi phạm pháp luật là gì? Các dâu hiệu cơ bản của Vi phạm pháp luật?

Trả lời: Vi phạm pháp luật là hành vi của những người không làm đúng những quy định trong các quy phạm pháp luật, gây tổn hại cho xã hội. Vi phạm pháp luật là cơ sở nảy sinh trách nhiệm pháp lí.

Các dấu hiệu:

+ Vi phạm pháp luật là hành vi của các cá nhân hoặc tổ chức cụ thể, được thể hiện dưới dạng hành động hay không hành động. Mọi suy nghĩ của con người dù tốt dù xấu cũng không thể coi là hành vi vi phạm pháp luật.

+ Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, vi phạm những quy định trong các quy phạm pháp luật.

+ Vi phạm pháp luật là hành vi gây thiệt hại cho xã hội. Thiệt hại đó được coi là thiệt hại nói chung chứ không phải thiệt hại riêng đối với những vật cụ thể.

+ Vi phạm pháp luật là hành vi có lỗi. Lỗi là thái độ tâm trạng của con người đối với hành vi trái với pháp luật do bản thân họ gây nên, làm phương hại cho xã hội. Hành vi đó phải thực hiện bởi chủ thể có năng lực hành vi.

+ Vi phạm pháp luật là hành vi theo quy định của pháp luật phải bị trừng phạt. Nghĩa là hành vi không bị pháp luật trừng phạt thì không phải là vi phạm pháp luật.

Vi phạm pháp luật là gì? Các dâu hiệu cơ bản của Vi phạm pháp luật?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!