Các biện pháp đảm bảo tăng cường Pháp chế XHCN?

24.7K 3 1

Câu 13: Các biện pháp đảm bảo tăng cường Pháp chế XHCN?

Trả lời: Pháp chế xã hội chủ nghĩa sẽ ngày càng được củng cố và tăng cường, bởi vì trong xã hội chủ nghĩa có những bảo đảm cần thiết cho sự phát triển của pháp chế XHCN. Đó là:

+ Những bảo đảm kinh tế: nền kinh tế càng phát triển, khả năng nâng cao mức sống thoả mãn nhu cầu của nhân dân lao động càng cao.

+ Những bảo đảm về chính trị: sự phát triển của hệ thống chính trị, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với nhà nước là những bảo đảm cho pháp chế được củng cố và hoàn thiện.

+ Những đảm bảo về tư tưởng: đó là công tác giáo dục, đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa ngày càng được đề cao, trình độ chính trị, văn hoá, ý thức pháp luật của nhân dân ngày càng phát triển.

+ Những đảm bảo về mặt pháp lí: đó là biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xoá bỏ nguyên nhân dân đến vi phạm pháp luật ngày càng đầy đủ. Các quy định pháp luật bảo đảm cho nhân dân tham gia vào công tác pháp chế ngày càng đầy đủ và phù hợp.

+ Những đảm bảo về mặt tổ chức: đó là những biện pháp thanh tra, kiểm tra... ngày càng phát triển với sự tham ra rộng rãi của quần chúng.

+ Những đảm bảo về mặt xã hội: đó là sự phát triển của nhiều hình thức hoạt động phong phú mang tính chất xã hội của các tổ chức đoàn thể quần chúng. Những hình thức này tạo ra những đảm bảo về mặt xã hội cho việc củng cố nền pháp chế XHCN.

Các biện pháp đảm bảo tăng cường Pháp chế XHCN?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!