Phân tích căn cứ làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt một Quan hệ pháp luật?

10.3K 5 1

Câu 11: Phân tích căn cứ làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt một Quan hệ pháp luật?

Trả lời: Căn cứ làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt một Quan hệ pháp luật chính là sự kiện pháp lí.

Sự kiện pháp lí: là những tình huống, hiện tượng, quá trình xảy ra trong đời sống có liên quan tới sự xuất hiện thay đổi và chấm dứt các quan hệ pháp luật.

Các hiện tượng, tình huống, quá trình này được gọi là những sự kiện pháp lí vì:

+ Chúng đã được quy định rõ ràng trong phần giả định của các quy phạm pháp luật và làm cho các quy tắc về hành vi trong phần quy định của các quy phạm pháp luật có hiệu lực.

+ Căn cứ vào những quy định của quy phạm pháp luật, những sự kiện này sẽ làm nảy sinh những hậu quả pháp lí nhất định

Phân loại sự kiện pháp lí:

+ Căn cứ vào hậu quả do sự kiện pháp lí gây ra:

Sự kiện pháp lí làm xuất hiện các quan hệ pháp luật.

Sự kiện pháp lí làm thay đổi các quan hệ pháp luật.

Sự kiện pháp lí làm chấm dứt các quan hệ pháp luật.

+ Căn cứ vào số lượng, điều kiện làm nảy sinh hậu quả pháp lí, sự kiện pháp lí:

Sự kiện pháp lí đơn giản.

Sự kiện pháp lí phức tạp.

+ Căn cứ vào dấu hiệu ý chí:

Sự biến.

Hành vi.

Phân tích căn cứ làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt một Quan hệ pháp luật?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!