Thành phần của quan hệ pháp luật?

21.3K 2 2

Câu 10: Thành phần của quan hệ pháp luật? (Nội dung và khách thể)

Trả lời:

+ Nội dung: Nội dung của quan hệ pháp luật bao gồm quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lí, xuất hiện ở các cá nhân, tổ chức trên cơ sở quy phạm pháp luật khi các cá nhân, tổ chức đó trở thành chủ thể quan hệ pháp luật.

Quyền chủ thể: là khả năng của cá nhân, tổ chức tham gia quan hệ đó được quy phạm pháp luật quy định trước và được nhà nước bảo vệ bằng sự cưỡng chế.

Nghĩa vụ pháp lí: là cách xử sự bắt buộc được quy phạm pháp luật xác định trước mà một bên của quan hệ pháp luật đó phải tiến hành nhằm đáp ứng quyền chủ thể của bên kia. Nghĩa vụ pháp lí không phải là khả năng xử sự mà là sự cần thiết phải xử sự.

+ Khách thể của quan hệ pháp luật: là những giá trị vật chất, tinh thần và giá trị xã hội khác mà cá nhân, tổ chức mong muốn đạt được nhằm thoả mãn các lợi ích, nhu cầu của mình khi tham gia vào các quan hệ pháp luật và thực hiện quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lí. Khách thể của quan hệ pháp luật có thể là những giá trị vật chất cũng như những giá trị phi vật chất.

Thành phần của quan hệ pháp luật?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!