Trình bày vấn đề năng lực chủ thể của các loại chủ thể trong Quan hệ pháp luật?

22.3K 4 2

Câu 9: Trình bày vấn đề năng lực chủ thể của các loại chủ thể trong Quan hệ pháp luật?

Trả lời: Năng lực chủ thể bao gồm 2 yếu tố cấu thành là:

+ Năng lực pháp luật: là khả năng của chủ thể có được các quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lí được nhà nước thừa nhận.

+ Năng lực hành vi: là khả năng của chủ thể được nhà nước thừa nhận bằng hành vi của mình, thực hiện một cách độc lập các quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lí tham gia vào các quan hệ pháp luật.

Đặc điểm các loại chủ thể:

+ Cá nhân là chủ thể của quan hệ pháp luật bao gồm:

Công dân: năng lực chủ thể của công dân xuất hiện từ khi được sinh ra vì từ thời điểm đó họ được công nhận là chủ thể pháp luật, được pháp luật bảo đảm. Năng lực chủ thể đó phát triển, tăng dần về khối lượng cùng với độ tuổi và đến một độ tuổi nhất định thì phát triển đầy đủ.

Người nước ngoài, người không có quốc tịch có thể trở thành chủ thể quan hệ pháp luật theo các điều kiện áp dụng cho công dân. Tuy nhiên, trong một số lĩnh vực, năng lực chủ thể của người nước ngoài và người không có quốc tịch bị hạn chế hoặc trong một số trường hợp cá biệt được mở rộng hơn.

+ Tổ chức: là các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân, các tổ chức kinh doanh, dịch vụ, ... năng lực pháp luật và năng lực hành vi xuất hiện cùng lúc với việc thành lập tổ chức đó. Trong lĩnh vực dân sự - kinh tế, chỉ các tổ chức có tư cách pháp nhân mới có khả năng trở thành chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự, kinh tế.

Trình bày vấn đề năng lực chủ thể của các loại chủ thể trong Quan hệ pháp luật?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!