Khái niệm về Quan hệ pháp luật?

10K 0 1

Câu 8: Khái niệm về Quan hệ pháp luật?

Trả lời: Các quan hệ pháp luật là một quan hệ thuộc thượng tầng kiến trúc. Quan hệ pháp luật mang tính quy định bắt buộc chung. Quan hệ pháp luật mang tính ý chí giai cấp. Quan hệ pháp luật là hình thức pháp lí của quan hệ xã hội xuất hiện dưới sự tác động điều chỉnh của quy phạm pháp luật, trong đó có các bên tham gia quan hệ có quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lí được pháp luật ghi nhận và được Nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, tổ chức và có thể bằng cả biện pháp cưỡng chế.

Khái niệm về Quan hệ pháp luật?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!