Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật? Các loại văn bản quy phạm pháp luật theo hiệu lực từ cao xuống

79K 15 7

Câu 6: Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật? Các loại văn bản quy phạm pháp luật theo hiệu lực từ cao xuống thấp.

Trả lời: Văn bản quy phạm pháp luật là nguồn cơ bản của pháp luật, là sản phẩm của quá trình sáng tạo pháp luật. Điều 1 - Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 12/11/1996 nói rõ: "Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự luật định, trong đó có các quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung, được áp dụng nhiều lần trong đời sống xã hội và được nhà nước đảm bảo nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa."

Các loại văn bản quy phạm pháp luật:

+ Văn bản luật: gồm các hiến pháp, các đạo luật, bộ luật là những văn bản do Quốc hội - cơ quan quyền lực cao nhất nhà nước ban hành theo hình thức và thủ tục được quy định trong Hiến pháp. Đó là những văn bản có hiệu lực pháp lí cao nhất.

+ Văn bản dưới luật: là những văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước ban hành theo trình tự, thủ tục và hình thức được pháp luật quy định. Những văn bản này có giá trị pháp lí thấp hơn các văn bản luật. Theo quy định của Hiến pháp 1992, ở nước ta hiện nay có những văn bản dưới luật sau:

Pháp lệnh và Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Lệnh và quyết định của Chủ tịch nước.

Nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định, chỉ thị, thông tư của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan khác thuộc Chính phủ.

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp.

Quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân các cấp

Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật? Các loại văn bản quy phạm pháp luật theo hiệu lực từ cao xuốngĐọc truyện này MIỄN PHÍ!