Trình bày bản chất của Pháp luật?

58.7K 18 9

Câu 2: Trình bày bản chất của Pháp luật?

Trả lời: Cũng như nhà nước, bản chất của pháp luật thể hiện trước hết ở tính giai cấp của nó, pháp luật là con đẻ của xã hội có giai cấp, bảo về lợi ích giai cấp thống trị, thể hiện ý chí giai cấp thống trị; do đó nó mang bản chất giai cấp vô cùng sâu sắc.

+ Tính giai cấp của pháp luật: Pháp luật là sự biểu thị ý chí của giai cấp thống trị, nội dung ý chí đó được cụ thể hoá trong các văn bản pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Pháp luật là công cụ thống trị về mặt giai cấp và chính trị trong xã hội.

+ Giá trị xã hội của pháp luật: Thực tiễn chỉ ra rằng các quy phạm pháp luật là kết quả của sự "chọn lọc tự nhiên" trong xã hội. Xã hội, thông qua nhà nước, ghi nhận những cách sử sự "hợp lí", "khách quan", nghĩa là những cách xử sự được số đông chấp nhận, phù hợp với lợi ích của số đông trong xã hội. Cách xử sự này được nhà nước thể chế hoá thành những quy phạm pháp luật.

+ Tính dân tộc: Pháp luật được người dân chấp nhận là của mình thì nó phải được xây dựng trên nền tảng dân tộc, thấm nhuần tính dân tộc. Nó phản ánh được những phong tục, tập quán, đặc điểm lịch sử, điều kiện địa lí và trình độ văn minh, văn hoá dân tộc.

+ Tính mở: Pháp luật phải là hệ thống pháp luật mở, sẵn sàng tiếp nhận những thành tựu của nền văn minh, văn hoá pháp lí của nhân loại làm giàu cho mình.

èPháp luật là hệ thống các quy phạm có tính bắt buộc chung nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội, do nhà nước ban hành thể hiện ý chí nhà nước và được nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp tổ chức, giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế bằng bộ máy nhà nước. Pháp luật là công cụ để thực hiện quyền lực nhà nước và là cơ sở pháp lí cho đời sống xã hội có nhà nước.

Trình bày bản chất của Pháp luật?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!