De cuong lich su cac hoc thuyet kinh te

1.7K 0 0

Câu 8: Tư tưởng kinh tế của Charles Fourier: Trang 152.

Câu 9: Tư tưởng kinh tế của Robert Owen: Trang 158.

Câu 10: Đặc điểm của học thuyết kinh tế việc làm: Trang 213.

Câu 11: Nội dung cơ bản lý thuyết chung về việc làm và hạn chế trong học thuyết của Keynes:

- Nội dung cơ bản lý thuyết chung về việc làm: Trang 224.

- Hạn chế trong học thuyết của Keynes: Trang 226.

Câu 12: Nội dung của nền kinh tế thị trường ở CHLB Đức: Trang 238.

Câu 13: Chức năng cạnh tranh và vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở liên bang Đức:

- Chức năng cạnh tranh: Trang 241.

- Vai trò của nhà nước: Trang 249

De cuong lich su cac hoc thuyet kinh teĐọc truyện này MIỄN PHÍ!