6.Trình bày chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng của ĐCSVN 1939-1945

1.9K 2 0

-Hoàn cảnh lịch sử: 

       -Tinh hinh the gioi: 

+1/9/1939: Duc tan cong Ba lan 

+3/9/1939: A-Phap tuyen chien voi Duc=> chien tranh the gioi thu 2 bung no 

+thuc dan Phap lao vao vong chien gay anh huong truc tiep toi cac nuoc thuoc dia trong do co Dong Duong va VN 

-Dong Duong: thuc dan Phap thuc hien chinh sach thoi chien phan dong 

       -Chinh tri quan su: 

+chung phat xit hoa bo may chinh tri, tiep tuc thuc hien che do truc tri, chia cat ve lanh tho, no dich ve van hoa, thu tieu moi quyen tu do, dan chu da thuc hien trong thoi ky 36-39 

+chung dien cuong tan cong DCS va cac doan the, quan chung do Dang lanh dao, tang cuong dan ap phong trao cach mang 

+chung ra lenh tong dong vien, bat phu, bat linh phuc vu cho cuoc chien tranh dang ngay cang ac liet 

      -Ve kinh te: 

+tang thue, trung thu, trung dung phuc vu cho quan doi, kiem soat truc tiep cac nguon xuat nhap khau 

+chung ra suc vo vet suc nguoi, suc cua de phuc vu cho cuoc chien tranh de quoc 

   -Hoan canh 2: 

9 nam 1940: Nhat nhay vao Dong Duong, thuc dan Phap tung buoc dau hang va dang Dong Duong cho Nhat. Phap va Nhat cau ket voi nhau boc lot nhan dan Dong Duong va day nhan dan ta vao canh song 1 co 2 trong lam cho mau thuan giua nhan dan ta va Nhat-Phap cang thang hon bao gio het 

*)noi dung cua su chuyen huong chi dao .... 

-29/9/1939: trung uong Dang ra thong cao nhan manh hoan canh Dong Duong se tien toi van de dan toc giai phong, vi vay Dang phai rut vao hoat dong bi mat va chuyen trong tam cong tac ve nong thon 

-hoi nghi ban chap hanh trung uong Dang lan thu 6 nam 1939 tai Ba Diem, Hoocmon, Gia Dinh do dong chi Nguyen Van Cu chu tri 

+hoi nghi khang dinh trong dieu kien lich su moi giai phong dan toc la nhiem vu hang dau va cap bach nhat cua cach mang Dong Duong buoc duong sinh ton cua CM Dong Duong khong con con duong nao khac ngoai con duong danh do de quoc Phap chong tat ca ach ngoai xam, vo luan da trang hay da vang de gianh lay doc lap 

+hoi nghi tam gac khau hieu cach mang ruong dat thay bang khau hieu tich thu ruong dat cua de quoc, dia chu Viet gian chia cho dan cay ngheo 

+hoi nghi chu truong tap hop moi luc luong chong de quoc va tay sai vao mat tran dan toc thong nhat lay ten la mat tran dan toc thong nhat phan de Dong Duong 

+noi dung: hoi nghi nhan dinh cuoc dau tranh Dong Duong voi Phap ngay cang gay gat. Vi vay phai chuan bi moi mat khi cach mang no ra nen hoi nghi 6 la hoi nghi mo dau cho qua trinh chuyen huong chi dao chien luoc cach mang cua Dang 

-hoi nghi ban chap hanh trung uong Dang lan thu 7 (11/1940) tai Dinh Bang-Tu Son-Bac Ninh do dong chi Truong Chinh chu tri 

+hoi nghi khang dinh chu truong chuyen huong chi dao chien luoc cua hoi nghi lan 6 la hoan toan dung dan 

+hoi nghi nhan dinh ke thu chinh cua CM Dong Duong la Phap-Nhat vi vay phai thanh lap mat tran thong nhat chong P-N o Dong Duong 

+hoi nghi dua khoi nghia vu trang vao chuong trinh nghi su 

+hoi nghi quyet dinh 2 van de: 

-duy tri doi du kich Bac Son lam nong cot cho luc luong vu trang