Một số ngữ động từ thường gặp

747 0 0

Một số ngữ động từ thường gặp

Đó là những động từ kết hợp với 1, 2 hoặc đôi khi 3 giới từ, khi kết hợp ở dạng như vậy ngữ nghĩa của chúng thay đổi hẳn so với nghĩa ban đầu.

• To break off: chấm dứt, cắt đứt, đoạn tuyệt.

• To bring up: nêu ra, đưa lên một vấn đề

• To call on: yêu cầu / đến thăm

• To care for: thích / trông nom, săn sóc (look after)

• To check out (of/from) a library: mượn sách ở thư viện về

• To check out: điều tra, xem xét.

• To check out (of): làm thủ tục để ra (khách sạn, sân bay) <> check in.

• To check (up) on: điều tra, xem xét.

• To close in (on): tiến lại gần, chạy lại gần

• To come along with: đi cùng với

• To count on = depend on = rely on

• To come down with: mắc phải một căn bệnh

• Do away with = get rid of: tống khứ, loại bỏ, trừ khử

• To daw up = to draft: soạn thảo (một kế hoạch, một hợp đồng)

• To drop out of = to withdraw from: bỏ (đặc biệt là bỏ học giữa chừng)

• To figure out: Hình dung ra được, hiểu được.

• To find out: khám phá ra, phát hiện ra.

• To get by: Lần hồi qua ngày, sống sót qua được

• To get through with: kết thúc

• To get through to: thông tin được cho ai, gọi được cho (điện thoại), tìm cách làm cho hiểu

• To get up: dậy/ tổ chức.

• To give up: bỏ, từ bỏ

• To go along with: đồng ý với

• To hold on to: vẫn giữ vững, duy trì

• To hold up: cướp / vẫn giữ vững, vẫn duy trì, vẫn sống bình thường, vẫn dùng được (bất chấp sức ép bên ngoài hoặc sử dụng lâu)

• To keep on doing smt: vẫn tiếp tục không ngừng làm gì

• To look after: trông nom, săn sóc

• To look into: điều tra, xem xét

• To pass out = to faint: ngất (nội động từ, không dùng bị động)

• To pick out: chọn ra, lựa ra, nhặt ra

• To point out: chỉ ra, vạch ra

• To put off: trì hoãn, đình hoãn

• To run across: khám phá, phát hiện ra (tình cờ)

• To run into sb: gặp ai bất ngờ

• To see about to: lo lắng, săn sóc, chạy vạy

• To take off: cất cánh <> to land

• To take over for: thay thế cho

• to talk over: bàn soạn, thảo luận về

• to try out: thử nghiệm, dùng thử (sản phẩm)