CÂU1-QLHC: bản chất và chức năng của nhà nc CHXHCNVN

22.6K 13 6

1. Bản chất và chức năng của NNCHXHCN Việt Nam.

    1. Bản chất của nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Nhà nước CHXHCN Việt Nam là nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân. Tất cả quyền lực NN thộc về nhân dân. mà nền tảng là liên minh công nông và trí thức.

  Bản chất Nhà nước CHXHCN Việt Nam thể hiện ở các đặc trưng:

  -  ND là chủ thể tối cao của quyền lực .

  -  Nhà nước CHXHCN Việt Nam là NN dân chủ thực sự và rông rãi.

  -  Nhà nước CHXHCN Việt Nam thống nhất các dân tộc cùng sinh sống trên lãnh thổ VN.

  -  Nhà nước CHXHCN Việt Nam hoạt động theo nguyên tắc  bình đẳng trong mối quan hệ giữa NN và Công dân.

  -  Nhà nước CHXHCN Việt Nam thực hiên đường lối đối ngoai hòa bình hợp tác và hữu nghị

   Như vậy: dân chủ là bản chất của Nhà nước CHXHCN Việt Nam, được khẳng định trong hiến pháp:´Tất cả quyền lực NN thuộc về nhân dân".

2.  Chức năng của Nhà nước CHXHCN Việt Nam

a. Chức năng đối nội:

-  Chức năng tổ chức quản lý kinh tế

-  Chức năng tổ chức quản lý VH-XH

-  Chức năng bảo vệ XH

                 -  Chức năng tổ chức quản lý kinh tế  nhiều thành phần theo định hướng XHCN là chức năng cơ bản của  Nhà nước CHXHCN Việt Nam . Để thực hiện tốt chức năng này, cần nhận thức đầy đủ đúng đắn các quy luật kinh tế nói chung, quy luật kinh tế thi tường nói riêng để vận dụng theo định hướng XHCN. Bám sát bối cảnh kinh tế, chính trị của VN và Thế giới để đề ra các quyết sách kinh tế phù hợp đất nước.

                -  Chức năng tổ chức quản lý VH-XH.

Tổ chức quản lýVH-XH là quản lýChương trình phát triển kết cấu hạ tầng;  Chương trình phát triển khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, sinh thái;  Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo; Chương trình giải quyết các vấn đề văn hoá - xã hội;  Chương trình phát triển các vùng lãnh thổ;  Chương trình phát triển VH – XH miền núi và vùng đồng bào dân tộc; Chương trình về xóa mù, phổ cập GD v.v.

              -  Chức năng bảo vệ XH.

    Bảo vệ chế độ XHCN, và pháp chế XHCN. bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân, ngăn ngừa và trừng trị các hành vi phá hoại của các lực lượng thù đich trong nước.

b. Chức năng đối ngoại:

   - Nhà nước CHXHCN Việt Nam thực hiên chủ quyền quốc gia, trong quan hệ giao lưu và hợp tác quốc tế, thực hiện chủ trương Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới theo nguyên tắc bình đẳng, độc lập, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau..

  - Nhà nước CHXHCN Việt Nam thực hiên viêc bảo vệ nhà nước: xây dựng lực lượng quốc phòng và an ninh nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

CÂU1-QLHC: bản chất và chức năng của nhà nc CHXHCNVNĐọc truyện này MIỄN PHÍ!