Kiểm toán và chức năng.

2.8K 0 0

1. Kiểm toán là gì? Chức năng kiểm toán?

* Kiểm toán: Là quá trình các KTV độc lập và có năng lực tiến hành thu thập và đánh giá các bằng chứng về các thông tin được kiểm toán,nhằm xác nhận và báo cáo mức độ phù hợp giữa thông tin này với các chuẩn mực đã thiết lập.

* Chức năng:

- Chức năng xác minh:

+ Thực chất là KTV đi tìm kiếm và đánh giá bằng chứng nhằm kiểm định mức độ trung thực của tài liệu. Đây là chức năng gắn liền với sự ra đời của KT.

+ Xác minh tính trung thực của các con số.

+ Xác minh tính hợp thức của các biểu mẫu.

- Chức năng bày tỏ ý kiến:

+ Là việc KTV đưa ra kết luận về tính trung thực,hợp lí của BCTC thể hiện thông qua báo cáo kiểm toán.

Kiểm toán và chức năng.Đọc truyện này MIỄN PHÍ!