phan tich dau tu chung khoan

1.5K 0 0

Chương 4: Phân tích đầu tư chứng khoán

4.1 Mục đích và yêu cầu của phân tích đầu tư chứng khoán

4.2 Các phương pháp phân tích chứng khoán

4.1 Mục đích và yêu cầu của phân tích đầu tư chứng khoán

● Mục đích của phân tích đầu tư chứng khoán

►Mục đích trung gian

+ Lựa chọn chứng khoán để đầu tư 

+ Lựa chọn thời điểm mua, bán chứng khoán 

► Mục đích cuối cùng

+ Tối đa hoá hiệu quả vốn đầu tư,

+ Tối thiểu hoá rủi ro trong đầu tư chứng khoán.

4.1 Mục đích và yêu cầu của phân tích đầu tư chứng khoán

● Yêu cầu của phân tích đầu tư chứng khoán

Đưa ra các kết quả phân tích, đánh giá về mỗi loại chứng khoán trong quá khứ, hiện tại và ương lai để làm cơ sở ra quyết định loại chứng khoán, hoặc danh mục chứng khoán đầu tư.

Đưa ra các biểu đồ, đồ thị về quy mô giao dịch, diễn biến về giá, chỉ số giá của từng loại chứng khoán, của một nhóm ngành, của từng thị trường và các chỉ số khác của TTCK; nhận dạng các xu thế về giá trong quá khứ, hiện tại và dự báo trong tương lai.

4.2 Các phương pháp phân tích đầu tư chứng khoán

4.2.1 Phân tích cơ bản (fundamental analysis)

4.2.2 Phân tích kỹ thuật (technical analysis)

4.2.1 Phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản bao gồm các hoạt động phân tích môi trường đầu tư (như phân tích nền kinh tế toàn cầu, phân tích nền kinh tế quốc gia, phân tích ngành) và phân tích doanh nghiệp làm cơ sở cho việc ra quyết định thị trường đầu tư, lĩnh vực và danh mục các loại chứng khoán đầu

4.2.1.1 Phân tích môi trường đầu tư

(1) Phân tích nền kinh tế toàn cầu → rút ra xu hướng vận động của nền kinh tế toàn cầu

(2) Phân tích tình hình kinh tế - chính trị - xã hội của quốc gia → cho phép xác định chiến lược đầu tư lâu dài

(3) Phân tích ngành → mục tiêu là để lựa chọn những nghành đang có triển vọng phát triển để đầu tư

4.2.1.1 Phân tích môi trường đầu tư (tiếp)

Phân tích nền kinh tế toàn cầu

- Các diễn biến về chính trị trong khu vực cũng như của từng quốc gia;

- Tốc độ tăng trưởng GDP của các khu vực cũng như của từng quốc gia;

- Các chiến lược và chính sách kinh tế, tài chính của các quốc gia như: chính sách tỷ giá, chính sách lãi suất, hàng rào thuế quan, chính sách bảo hộ cho nền kinh tế nội địa...

- Sự can thiệp của các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế như: chính sách đầu tư, hỗ trợ, chính sách lãi suất..

phan tich dau tu chung khoanĐọc truyện này MIỄN PHÍ!