For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

chương 4 thị trờng cạnh tranh hoàn hảo

657 0 1

1

Chương 4 THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN HẢO

Trong Chương này chúng ta sẽ trao đổi xem giá được xác định trong

thị trường cạnh tranh hoàn hảo như thể nào. Lý thuyết của Marsall phân tích

cung cầu trong chương 1 sẽ được phát triển trong chương này

I.Quyết định cung ứng

Cung ứng là sự thay đổi trong lượng đầu ra trong quan hệ tương ứng

với sự thay đổi của điểu kiện cầu

Trong phân tích định giá, độ dài thời gian có tầm quan trọng quyết

định, điều đó cho phép việc cung ứng đáp ứng với sự thay đổi trong điều

kiện cầu

Việc cung ứng sẽ được xét trong ba thời kỳ khác nhau

- Nhất thời

- Ngắn hạn

- Dài hạn

1. Giá trong nhất thời

Nhất thời là thời kỳ mà số lượng cung ứng là cố định

Trong nhất thời giá phụ thuộc vào sự thay đổi cầu

P2

P

P1

O Q* Q

D1

D

S

Hình 4.1 Giá trong nhất thời

2

Hình 4.1 phản ánh giá trong nhất thời. Cầu thị trường ban đầu là D,

cung cố định Q*, giá thị trường sẽ là P1, người ta sẽ trả theo giá thị trường.

Tại giá P1, sự cân bằng giữa người mua và người bán đạt được. Giá P1 gọi là

giá cân bằng. Nếu giá vượt quá P1 sẽ không thực hiện cân bằng, người mua

muốn mua số lượng ít hơn Q*, nhưng người bán vẫn cung ứng ở sản lượng

Q*. Tương tự, nếu giá thấp hơn giá P!, người mua muốn mua nhiều hơn

Q*nhưng người bán cũng chỉ bán Q*. P1 là giá cân bằng trong điều kiện

đường cầu là D

Giá cân bằng là mức giá mà số lượng người mua muốn mua đối với

hàng hoá cân bằng với số lượng mà người bán muốn bán

Dịch chuyển đường cầu

Nếu đường cầu D dịch chuyển ra bên ngoài D1 ( Do tác động của

nhân tố cầu như giá hàng hoá thay thế tăng, thu nhập tăng v…v…), giá P1

không còn cân bằng được nữa. Với đường cầu D1, người mua muốn mua số

lượng nhiều hơn Q* ở giá P1, một số người sẽ không có đủ hàng hoá để mua,

do cầu tăng lên. Trong trường hợp này xuất hiện thiếu hàng hoá và giá sẽ có

xu hướng tăng lên P2. Ở giá P2, cầu lại giảm xuống Q* , bằng cách vận động

chương 4 thị trờng cạnh tranh hoàn hảoĐọc truyện này MIỄN PHÍ!