10 đặc điểm chủ yếu của cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp

11.3K 3 3

10  Trình bày những đặc điểm chủ yếu của cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp, từ đó làm rõ sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đặc điểm

nhà nước quản lý nền kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh hành chính dựa trên hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh chi tiết từ trên xuống dưới.

các cơ quan hành chính can thiệp quá sâu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

quan hệ hàng hóa – tiền tệ bị coi nhẹ.

bộ máy quản lý cồng kềnh, nhiều trung gian vừa kém năng động vừa sinh ra đội ngũ quản lý kém năng lực, phong cách cửa quyền, quan liêu.

Công nghiệp hóa theo mô hình nền kinh tế khép kín, hư­ớng nội và thiên về phát triển công nghiệp nặng, gắn với cơ chế kế hoạch hoá tập trung, quan liêu, bao cấp

Chủ yếu dựa vào lợi thế về lao động, tài nguyên đất đai và nguồn viện trợ của các n­ước xã hội chủ nghĩa... 

Nóng vội, giản đơn, chủ quan duy ý chí, ham làm nhanh, làm lớn không quan tâm đến hiệu quả kinh tế xã hội.

sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 a)  Thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

 b)  Hoàn thiện thể chế về sở hữu và các thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp và các tổ chức sản xuất kinh doanh

 c)  Hoàn thiện thể chế đảm bảo đồng bộ các yếu tố thị trường và phát triển đồng bộ các loại thị trường.

 d)  Hoàn thiện thể chế gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển và bảo vệ môi trường

 e)  Hoàn thiện thể chế về vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và sự tham gia của các tổ chức quần chúng vào quá tŕnh phát triển kinh tế - xă hội

10 đặc điểm chủ yếu của cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấpĐọc truyện này MIỄN PHÍ!