Damn

3K 183 8

*Гледна точка на Джиджи:

Реших да пиша на Алекс. Взех телефона си и легнах в леглото.

Gigi: Беб, липсваш ми ужасно много.😕

??: И ти на мен красавице!😍😉

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

??: И ти на мен красавице!😍😉

-Боже! Грешен номер!-извиках.

Gigi: Съжалявам, грешен номер.😂

??: Няма грешка кукло!😉 Как се казваш иначе?😘

Щом видях написаното извъртях очи и заключих телефона.
Не след дълго обаче звукът от получените съобщения запачна да ме дразни и го отключих отново.

??: Не ми отговори сладур.😡😘

??: Ехо?!

??: Така ли?😑

??: Ще се игнорираме, а?!😡

??: Не можеш просто да ме оставиш така!😠😠😠

??: Знам, че изгаряш от любопитство.😜

??: Е

??: Х

??: О

??:😢💔

Gigi: ДЖИДЖИ МАМКА МУ! Д Ж И Д Ж И!

??: О, бонбон! Ти се върна!!!😄

Gigi: Наречи ме още веднъж сладур, бонбон или нещо такова и ще останеш без потомство.☺

??: Успокой тапката коте.😱

Gigi: Просиш си го.😠

??: Лошите момичета ме възбуждат...😋

Gigi: Ужас, на какво попадах...😐

??: Какъв си мислиш че съм?😉

Gigi: Поне петдесет годишен извратен маняк. :)

??: Е, не бъди груба де.😯

Gigi: Засегна се, защото е така нали?😕😉

??: Ти кажи, Джиджи!😉

??: Ти кажи, Джиджи!😉

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

-Мамка му.-прехапах устна.

Texting with Zayn MalikRead this story for FREE!