Numbers (0-10).

1.9K 29 10

Zero- Rēten
One- ichi
Two- ni
Three- san
Four- shi/yon
Five- go
Six- roku
Seven- nana/schichi
Eight- hachi
Nine- kyu/ku
Ten- ju

Japanese WordsRead this story for FREE!