For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

CÂU 12: QUAN ĐIỂM HCM VỀ MỘT SỐ LĨNH VỰC CHÍNH CỦA VĂN HÓA:

13.2K 1 6

CÂU 12: QUAN ĐIỂM HCM VỀ MỘT SỐ LĨNH VỰC CHÍNH CỦA VĂN HÓA:

Khái niệm " văn hóa" có nội hàm phong phú và ngoại diên rất rộng. chính vì vậy đã có đến hàng trăm định nghĩa về văn hóa. Tháng 8/1943 khi còn trong nhà tù của tưởng giới thạch, lần đầu tiiên hcm đưa ra một định nghĩa của mình về văn hóa. Điều thú vị là định nghĩa của hcm có rất nhiều điểm gần với quan niệm hiện đại về văn hóa. Người viết " vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cs, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về ăn, mặc, ở và các phương thức sử dụng. toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa. Vh là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loào người đã sản sinh ra nhằm đáp ứng nhu cầu đs và đòi hỏi của sự sinh tồn". với định nghĩa này, hcm đã khắc phục được quan điển phiến diện về vh trong lịch sử và hiện tại, hoặc chỉ đề cập đến lĩnh vực tinh thần trong văn học nghệ thuật, hoặc chỉ đề cập đến lĩnh vực giáo dục phản ánh trình độ học vấn... trên thực tế, vh bap gồm toàn bộ những giá trị vật chất và giá trị tinh thần mà loài người đã sáng tạo ra, nhằm đáp ứng sự sinh tồn và cũng là mục đích cs của loài người.

(+) Văn hóa giáo dục: sau khi tìm thấy con đường cứu nước, hcm đã bỏ nhiều công sức phân tích nền giáo dục phong kiến và thực dân, chuẩn bị cho việc xd một nền giáo dục của nước vn độc lập sau này. Hcm đã phê phán gay gắt nền giáo dục pk( tầm chương, kinh viện, xa rời thực tế, bất bình đẳng, trọng nam khinh nữ) và nền giáo dục thực dân( ngu dân, đồi bại, xảo trá, nguy hiểm hơn cả sự dốt nát). Nền giáo dục mới của nước vn đôc lập được hcm chuẩn bị từ lớp bồi dưỡng cán bộ cm trong những năm của thế kỷ 20, thực sự ra đời sau thắng lợi của cm tháng 8 và phát triển cùng với sự nghiệpp phát triển của cả dân tộc. hcm cho rằng việc xd một nền giáo dục của nước vn mới phải được coi là nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa chiến lược, cơ bản và lâu dài. Nền giáo dục đó sẽ "... làm cho dân tộc chúng ta trở nên một dân tộc dũng cảm, yêu nước, yêu lđ, một dân tộc xứng đáng với nước vn độc lập". trong quá trình xd nền vh giáo dục ở vn, hcm đã đưa ra một hệ thống quan điểm rất phong phú và hoàn chỉnh về giáo dục, định hướng cho nền giáo dục phát triển đúng đắn góp phần quan trọng vào sự nghiệp xd CNXHvà thống nhất nước nhà.

(+) Văn hóa nghệ thuật: văn nghệ là biểu hiện tập trung nhất của nền vh, là đỉnh cao của đs tinh thần, là hình ảnh của tâm hồn dân tộc. hcm không chỉ khai sinh ra nền văn nghệ cm ở vn mà còn là một chiến sĩ tiền phong trong sáng tạo văn nghệ. Trong quá trình chỉ đạo xd nền văn nghệ cm, hcm đã đưa ra nhiều quan điểm lớn:

+) Một là, vh văn nghệ là một mặt trận, nghệ sĩ là chiến sĩ, tác phẩm văn nghệ là vũ khí sắc bén trong đấu tranh cm. hcm khẳng định vai trò, vị trí của vh- văn nghệ trong sự nghiệp cm, coi mặt trận vh cũng có tầm quan trọng như mặt trận quân sự, chính trị, kt. ở một tầm sâu xa hơn, hcm còn coi mặt trận vh như một " cuộc chiến khổng lồ" giữa chính và tà, giữa cm và phản cm. cuộc chiến đó sẽ rất quyết liệt, rất lâu dài song rất vẻ vang. Trong cuộc chiíen đó, "người nghệ sĩ là chiến sĩ, tác phẩm văn nghệ là vũ khí" đấu tranh. Trước khi giành được chính quyền, văn nghệ có nhiệm vụ thức tỉnh quần chúng, tập hợp lực lượng, cổ vũ cho thắng lợi tất yếu của cm. sau khi có chính quyền, văn nghệ phải tham gia vào công cuộc bảo vệ và xd chế độ mới, xd con người mới. mặt trận văn nghệ lúc này còn cam go hơn, quyết liệt hơn, bởi thắng đế quốc thực dân đã khó, thắng nghèo nàn lạc hậu còn khó hơn nhiều. để hoàn thiện nhiệm vụ vẻ vang đó, hcm yêu cầu " chiến sĩ nghệ thuật cần có lậpp trường vững, tư tưởng đúng... đặt lợi ích của kháng chiến, của tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, lên trước hết".

CÂU 12: QUAN ĐIỂM HCM VỀ MỘT SỐ LĨNH VỰC CHÍNH CỦA VĂN HÓA:Đọc truyện này MIỄN PHÍ!