hãy nêu ý nghĩa của việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới hành vi mua của người tiêu dùng đối vớ

5K 2 0

hãy nêu ý nghĩa của việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới hành vi mua của người tiêu dùng đối với MKT.

_ngì tiêu dùng là ngì mua sắm &tiêu dùng những sp &dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu và ước muốn cá nhân .hộ là ngì cuối cùng tiêu dùng sp do quá trình sx tạo ra. Ngì tiêu dùng có thể là 1 cá nhân, 1 hộ gia đình hoặc 1 nhóm ngì.

_hành vi mua của ngì tiêu dùng là toàn bộ hành động mà ngì tiêu dùng bội lộ ra trong quá trình điềm tra ,mua sắm, đánh phá, cho hang hóa và dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu của họ.

_ý nghĩa của việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới hành vi mua của ngì tiêu dùng đối với hoạt động MKT.

1.yếu tố văn hóa .

*tìm hiểu về văn hóa giúp các DN có thể ứng dụng vào hoạt động MKT

_MKT quốc tế:DN khi đưa sp đến 1 thị trường nước ngoài cần phải xem sp của mình có phù hợp hay ko đối với nhu cầu ,sở thích, tập quán của ngì tiêu dùng ở nơi đó ,nếu ko phù hợp ngì tiêu dùng ở thị trường đó tẩy chạy hoặc ko có nhu cầu thì xem xét đến nhu cầu ,mục đích ,thói quen sử dụng hang hóa dịch vụ đó như thế nào ,xem xét thị hiếu, sở thích ,phản ứng của ngì tiêu dùng . trước các phương thức MKT của DN =>trên cơ sở nghiên cưu đó .giúp DN đưa ra chiến lược MKT thích hợp ,DN cũn có thể sử dụng chiến lược MKT để biến đổi văn hóa

_MKT trong nước tìm hiểu về văn hóa giúp DN có thể:

+nhằm đến 1 vài nhánh văn hóa để làm thị trường mục tiêu của minh và thiết kế các chiến lược MKT phù hợp với đặc điểm từng thị trường với những giá trị văn hóa cốt lối.

+dự đoán đc những biến chuyển văn hóa ,kịp thời từng sp mới ra thị trường .thiết kế 1 chiến lược MKT thu hút ngì tiêu dùng.

2.yếu tố xã hội.

_giai tầng XH:là các lớp ngì khác nhau do kết quả của việc phân chia tương đối đồng nhất và ổn định trong XH ,đc sắp xếp theo thứ bậc, những thành viên trong, từng thứ bậc cùng chia sẻ những giá trị lợi ích và cách cư xử giống nhau. Những ngì cùng chung 1 giai tầng XH sẽ có khuynh hướng xử sự giống nhau & MKT có thể sử dụng giai tầng XH kỳ căn cứ để phân đoạn &lựa chọn thị trường mục tiêu ,chọn vị , qua đó thiết kế MKT mix cho phù hợp.

_nhóm tham khảo là những nhóm mà ,cá nhân xem xét khi hình thành thái độ, quan điểm của bản than mình . nhà MKT có thể sử dụng nhóm tham khảo trong quảng cáo để thu hút sự chủ ý của ngì tiêu dung đối với các quảng cáo thong tin về sp và thiết phục ngì tiêu dùng phát triển nhân thức về nhãn hiệu sp ,làm ngì tiêu dùng an toàn hơn khi mua sắm ....có thể sử dụng nhóm tham khảo trong bán hàng.

_nghiên cứu về giai đoạn giúp DN biết đc vai trò và ảnh hưởng tương đối của các thành viên trong giai đoạn ,từ đó đưa ra chiến lược phù hợp :thiết kế sp, truyên thống phương thức bán hàng.

_nghiên cứu về ảnh hưởng của XH đối với hành vi ngì tiêu dùng giúp nhà MKT dự đoán các xu hướng tiêu dùng , đón bắt nhu cầu thị trường và xây dựng chiến lược MKT hiệu quả.

3.yếu tố cá nhân.

_tuổi tác và vòng đời:tuổi đời và các giai đoạn của đời sống giai đoạn là những mối thời gian định hingf nhu cầu , thị hiếu ,sức mua của ngì tiêu dùng ->MKT cần xác định thị trường mục tiêu theo khuôn khổ các giai đoạn tuổi tác và vùng đời triển khai sp và các hoạt đọng MKT thích hợp với từng giai đoạn đó.

_nghề nghiệp:MKT cần nhận dạng KH theo nhóm nghề nghiệp ,khả năng mua sắm của KH và sự quan tâm của họ về sp,dịch vụ...->DN có thể chuyên môn hóa sx ,cung ứng sp,dịch vụ cho 1 nhóm nghề nào đó.

_tình trạng KT:những sp, dịch vụ nhảy cảm với thu nhập và giá cả ,ngì làm MKT cần thường xuyên theo dõi xu thế xảy ra trong lĩnh vực tài chính cá nhân ngì tiêu dùng điều chỉnh chiến lược thị trường mục tiêu ,định vị MKT mix cho phù hợp.

_cá tính:DN có thể phân chia thị trường mục tiêu của mình thành những đoạn thị trường nhỏ hơn đưan vào đặc điểm cá tính .sau đó triển khai các chiến lược MKT mix thích hợp với từng đoạn thị trường .

4.yếu tố tâm lý.

_nhân thức:khi nghiên cứu ảnh hưởng của nhân thức hoạt động MKT chính là mọi nỗ lực MKT. trước hết phải tạo đc nhận thức tốt trong tâm trí của KH mục tiêu.

_sự hiểu biết:nghiên cứu sự hiểu biết của KH giúp DN có thể phá tăng sức cầu vơi các sp có những ghi nhận tốt trong hiểu biết của KH ,DN cần phải duy trì và củng cố sp đó đồng thời các hoạt động MKT để hỗ trợ và phát triển những sự hiểu biết của KH theo xu hướng tích cực.

hãy nêu ý nghĩa của việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới hành vi mua của người tiêu dùng đối vớĐọc truyện này MIỄN PHÍ!