tthcm nha nuoc cua dan do dan vi dan

553 2 0

HYPERLINK "http://baoquangnam.com.vn/chinh-tri/hoc-tap-va-lam-theo-tam-guong-dao-duc-ho-chi-minh/8038-tu-tuong-ho-chi-minh-ve-xay-dung-nha-nuoc-cua-dan-do-dan-va-vi-dan.html" T° t°ßng HÓ Chí Minh vÁ xây dñng nhà n°Ûc cça dân, do dân và vì dân

Thé t°, 22 Tháng 8 2007 08:03

Khát vÍng cháy bÏng trong cuÙc Ýi và sñ nghiÇp cça Chç tËch HÓ Chí Minh là giành Ùc l­p cho dân tÙc, em l¡i tñ do và h¡nh phúc cho nhân dân. "Tôi chÉ có mÙt sñ ham muÑn, ham muÑn tÙt b­c là làm sao cho n°Ûc ta °ãc hoàn toàn Ùc l­p, dân ta °ãc hoàn toàn tñ do, Óng bào ai cing có c¡m n áo m·c, ai cing °ãc hÍc hành". Khát vÍng và lý t°ßng ¥y ã thôi thúc, quán xuy¿n mÍi suy ngh), hành Ùng trong suÑt cuÙc Ýi cách m¡ng cça Ng°Ýi.

Trong Tuyên ngôn Ùc l­p Íc tr°Ûc quÑc dân Óng bào ngày 2-9-1945 t¡i Qu£ng tr°Ýng Ba ình, Bác HÓ ã chÉ rõ: "Dân ta ã ánh Õ xiÁng xích thñc dân g§n 100 nm à xây dñng nên Nhà n°Ûc ViÇt Nam Ùc l­p. Dân ta l¡i ánh Õ ch¿ Ù quân chç m¥y m°¡i th¿ k÷ mà l­p nên ch¿ Ù cÙng hòà". B£n ch¥t nhân dân cça Nhà n°Ûc ta - Nhà n°Ûc ViÇt Nam dân chç cÙng hòa, nay là Nhà n°Ûc CHXHCN ViÇt Nam - do Chç tËch HÓ Chí Minh sáng l­p là thành qu£ cça các phong trào yêu n°Ûc cça nhân dân ta chÑng phong ki¿n và ngo¡i xâm, là thành qu£ trñc ti¿p cça Cách m¡ng Tháng Tám nm 1945 d°Ûi sñ lãnh ¡o cça £ng và cça Chç tËch HÓ Chí Minh kính yêu. Ngay të §u và trong quá trình hiÇn diÇn cça mình, Nhà n°Ûc không chÉ là cça riêng giai c¥p công nhân, mà còn là ¡i biÃu ý chí, tâm nguyÇn và trí tuÇ cça c£ dân tÙc ViÇt Nam. Quan iÃm xuyên suÑt cça Chç tËch HÓ Chí Minh coi nhân dân là chç thà quyÁn lñc, nhà n°Ûc là công cå cça nhân dân, là hình théc à t­p hãp, quy tå séc m¡nh cça toàn dân tÙc vào sñ nghiÇp chung ché Nhà n°Ûc không ph£i là n¡i à "thng quan, phát tài", chia nhau quyÁn lñc, lãi ích và bÕng lÙc. Ng°Ýi kh³ng Ënh: "Bao nhiêu quyÁn h¡n Áu là cça dân, chính quyÁn të xã ¿n Chính phç trung °¡ng Áu do dân cí ra"...

ã là nhà n°Ûc cça dân thì chính quyÁn ¥y nh¥t thi¿t ph£i do dân quy¿t Ënh, téc là nhân dân ph£i là ng°Ýi thñc hiÇn quyÁn lñc, ho·c trñc ti¿p, ho·c gián ti¿p thông qua các ¡i biÃu cça mình. ó là nhïng hình théc c¡ b£n cça nÁn dân chç. Dân chç vëa là thành qu£ ¥u tranh cách m¡ng cça dân tÙc, vëa là giá trË vn hóa, do ó theo Ng°Ýi "Nhà n°Ûc ta ph£i phát triÃn quyÁn dân chç sinh ho¡t chính trË toàn dân... làm cho mÍi ng°Ýi công dân ViÇt Nam thñc sñ tham gia vào công viÇc cça Nhà n°Ûc". Chính quyÁn cça nhân dân ph£i do nhân dân tñ tay mình thñc hiÇn. Nh° v­y nÁn t£ng xã hÙi sâu và rÙng, ý théc chính trË và kh£ nng tham gia vào Ýi sÑng chính trË cça nhân dân là y¿u tÑ £m b£o cho nÁn dân chç mÛi. Ng°Ýi coi y¿u tÑ §u tiên cça dân chç là "Có viÇc gì thì ai cing °ãc bàn, cing ph£i bàn. Khi bàn rÓi thì bÏ thm, ý ki¿n nào nhiÁu ng°Ýi theo h¡n thì °ãc. ¤b d ì î ð ,

ð$ 8"8÷ó÷í÷óçóåóáhÜRÈU

hÚ0#0J

hÚ0#0JhÚ0#jhÚ0#U

ð .

ž

*^%ð,Þ3 8"8úõððððððîgdÚ0#gdÚ0#gdÚ0# "8ýy là dân chç". Ph£i chng, ph°¡ng châm chúng ta ang thñc hiÇn "dân bi¿t, dân bàn, dân làm, dân kiÃm tra" chính là thà hiÇn t° t°ßng cça Bác HÓ vÁ dân chç, thñc hành dân chç.

Theo t° t°ßng HÓ Chí Minh, viÇc xây dñng nâng cao hiÇu qu£ ho¡t Ùng cça nhà n°Ûc ph£i cn cé vào ch× bÙ máy nhà n°Ûc gi£i quy¿t nhïng nhu c§u thi¿t y¿u h±ng ngày cça dân chúng tÑt hay ch°a, có vì lãi ích cça nhân dân, mÙt lòng mÙt d¡ phåc vå nhân dân hay không. Trong iÁu kiÇn có chính quyÁn, Ng°Ýi ã tiên l°ãng: "Dù to hay nhÏ, có quyÁn mà thi¿u l°¡ng tâm là có dËp åc khoét, có dËp n cça út, có dËp "d) công vi t°". Thñc ch¥t nhïng cn bÇnh ó là vi ph¡m quyÁn làm chç cça nhân dân lao Ùng, là Ùc tÑ ph£n vn hoá i ng°ãc l¡i b£n ch¥t nhà n°Ûc cça dân, do dân và vì dân. Ngoài viÇc giáo dåc nâng cao ph©m ch¥t ¡o éc cách m¡ng, "Pháp lu­t ph£i th³ng tay trëng trË nhïng k» b¥t liêm, b¥t kó k» ¥y ß Ëa vË nào, làm nghÁ nghiÇp gì" (*), còn ph£i là công viÇc th°Ýng xuyên, liên tåc và °ãc ông £o qu§n chúng nhân dân cùng tham gia kiÃm soát, giám sát mÍi ho¡t Ùng cça bÙ máy nhà n°Ûc à phòng tránh tha hóa quyÁn lñc và chÑng gi·c "nÙi xâm" ó có hiÇu qu£.

à Nhà n°Ûc ta luôn trong s¡ch vïng m¡nh, iÁu không thà thi¿u mà Bác HÓ luôn ·c biÇt quan tâm xây dñng, giáo dåc Ùi ngi cán bÙ, £ng viên ph£i luôn là nhïng "công bÙc" cça nhân dân, toàn tâm toàn ý phåc vå nhân dân; "viÇc gì có lãi cho dân ph£i h¿t séc làm, viÇc gì có h¡i cho dân ph£i h¿t séc tránh". Bßi xét tÛi cùng cán bÙ luôn là cái gÑc cça mÍi công viÇc. Do ó, viÇc lña chÍn, ào t¡o, bÓi d°áng và sí dång cán bÙ, ·c biÇt bi¿t sí dång nhân tài "vëa hÓng vëa chuyên" là mÙt khâu quan trÍng à hoàn thiÇn bÙ máy nhà n°Ûc, nh¥t là trong giai o¡n chúng ta ang xây dñng Nhà n°Ûc Pháp quyÁn XHCN. £ng ph£i có c¡ ch¿, chính sách à sÛm phát hiÇn và bÓi d°áng các tài nng giÛi thiÇu vào các c¡ quan nhà n°Ûc... Ng°Ýi yêu c§u : "Làm cán bÙ téc là suÑt Ýi làm ày tÛ trung thành cça nhân dân. M¥y chï a, b, c này không ph£i ai cing thuÙc âu, ph£i hÍc mãi, hÍc suÑt Ýi mÛi °ãc".

M·c dù Chç tËch HÓ Chí Minh ã i xa nh°ng nhïng t° t°ßng cça Ng°Ýi vÁ xây dñng Nhà n°Ûc cça dân, do dân và vì dân v«n còn nguyên giá trË. Giá trË tr°Ýng tÓn cça nhïng lu­n iÃm ó không chÉ soi sáng mà còn là sñ ti¿p séc à quy¿t tâm chính trË cça £ng và Nhà n°Ûc ta vïng tin trong ti¿n trình xây dñng Nhà n°Ûc Pháp quyÁn XHCN - mÙt bÙ máy qu£n lý gÍn nh¹, nng Ùng, "mÙt Chính phç chú trÍng thñc t¿ và s½ ra séc làm viÇc" £m b£o quyÁn lñc thuÙc vÁ nhân dân, nh±m thñc hiÇn måc tiêu, dân giàu n°Ûc m¡nh, xã hÙi công b±ng, dân chç, vn minh.

tthcm nha nuoc cua dan do dan vi danĐọc truyện này MIỄN PHÍ!