2.2.Căn cứ theo hậu quả pháp lý.

Thời hạn yêu cầu thực hiện nghĩa vụ:

Là khoảng thời gian mà trong đó người có quyền yêu cầu người có nghĩa vụ thực hiện đúng nghĩa vụ khi người này không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ của mình .

VD: thực hiện nghĩa vụ không đúng số lượng hoặc chất lượng...

Thời hạn bảo hành :

Là khoảng thời hạn mà trong đó bên mua nếu phát hiện được khuyết tật của vật mua bán có quyền yêu cầu bên bán sửa chữa không phải trả tiền, giảm giá, đổi vật có khuyết tật lấy vật khác hoặc trả lại vật và lấy lại tiền. trong thời hạn bảo hành, nếu do khuyết tật về kĩ thuật của vật mà gây ra thiệt hại, thì bên mua có quyền yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại. Thời hạn này có thể do các bên thỏa thuận hoặc pháp luật quy định.

VD: Thời hạn này đặc biệt được thể hiện trong các giao dịch về hợp đồng mua bán tài sản.

Thời hạn yêu cầu bảo vệ quyền lợi:

Là thời hạn mà trong thời gian đó chủ thể có quyền được yêu cầu Tòa Án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm hoặc tranh chấp của mình.

Hết thời hạn thực hiện quyền này nếu không thuộc trường hợp bắt đầu lại thời hiệu, hoặc rơi vào thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự thì chủ thể có quyền yêu cầu bị mất quyền yêu cầu bảo vệ quyền lợi.

Thời hạn thực hiện quyền hoặc nghĩa vụ dân sự: là khoảng thời gian mà chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự có quyền yêu cầu hoặc thực hiện những hành vi nhất định.

VD: Theo Điều642-BLDS thì người thừa kế có quyền từ chối di sản trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày mở thừa kế, thời hạn 6 tháng đó là thời gian thực hiện quyền của người thừa kế mà quá thời gian đó người thừa kế mất quyền này.

2.3.Dựa vào tính xác định.

Thời hạn xác định: là loại thời hạn được quy định rõ ràng bằng cách xác định chính xác thời điểm bắt đầu, kết thúc.

Thời hạn không xác định: là loại thời hạn trong đó chỉ quy định một cách tương đối khoảng thời gian mà không xác định chính xác thời gian đó.Trong trường hợp này, luật thường sử dụng các thuật ngữ: " kịp thời", "khoảng thời gian hợp lý", " khi có yêu cầu"...

3.Phương pháp tính thời hạn

3.1. Phương pháp tính

Bộ luật dân sự nước ta quy định thống nhất cách tính thời hạn theo dương lịch.

Một phương pháp rất phổ biến và thông thường theo quan niệm của nhân dân là xác định khoảng thời gian được tính bằng năm, tháng, tuần, ngày, đôi khi là giờ.

a- Trong trường hợp các bên có thỏa thuận về thời hạn là một năm, nửa năm, một tháng, nửa tháng, một tuần, một ngày, một giờ, một phút mà khoảng thời gian diễn ra không liền nhau thì thời hạn đó được tính như sau: