cá nhân - chủ thể của pháp luật dân sự

23.5K 13 3

CÁ NHÂN _ CHỦ THỂ CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬT DÂN SỰ

I. Lời nói đầu

Con người là chủ thể đầu tiên và cơ bản trong tất cả các mối quan hệ xã hội. Nhà nước ra đời với bản chất gia cấp đồng thời cũng mang bản chất xã hội. Bản chất xã hội của nhà nước thể hiện bằng việc thông qua các cơ quan quyền lực của mình, nhà nước điều chỉnh các mối quan hệ chủ yếu và quan trọng xã hội. Nói như vậy có nghĩa là nhà nước điều chỉnh con người trong xã hội thông qua việc điều chỉnh các mối quan hệ xã hội.

Nói riêng về các mối quan hệ trong xã hội dân sự, luật pháp nước ta chia làm hai mảng chính: quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân nhưng điều đó không nói lên rằng quan hệ dân sự thiếu tính đa dạng mà chính là thể hiện sự phức tạp của vấn đề.

Tham gia vào các mối quan hệ pháp luật dân sự, con người thể hiện những tư cách chủ thể khác nhau.

Ví dụ: A bán cho B vòng vàng với giá 500 nghìn đồng.

Xét về tư cách tham gia quan hệ xã hội này : giả sử A, B > 18 tuổi , có đầy đủ năng lực hành vi,tư cách chủ thể tham gia của A và B được xét như sau:

+ A và B tham gia với tư cách là cá nhân - một chủ thể trong quan hệ pháp luật dân sự.

+ A với tư cách là pháp nhân ( chủ tiệm vàng ) , B với tư cách là cá nhân....

Qua sự phân tích về tư cách tham gia mối quan hệ pháp luật dân sự, có thể thấy tùy vào tính chất, sự đại diện chủ thể mà A và B tham gia vào quan hệ pháp luật dân sự có thể với tư cách là chủ thể này hoặc chủ thể khác.

Tại sao phân chia tư cách chủ thể? Một lý do có thể thấy: trong dân sự các chủ thể tham gia với mong muốn đó là sự giao dịch này phải có đảm bảo được độ tin cậy, người tham gia làm sao thoả mãn được ý chí của mình ( có thể giao dịch hoặc không thể giao dịch ). Luật dân sự có quy định riêng cho mỗi chủ thể tham gia, tính bảo đảm tư cách chủ thể được luật dân sự đảm bảo về quyền và nghĩa vụ: cá nhân tham gia có quyền, nghĩa vụ khác với quyền và nghĩa vụ pháp nhân tham gia.

Vì những vấn đề trên, chúng ta sẽ nghiên cứu con người với tư cách chủ thề trong quan hệ pháp luật dân sự. Và vấn đề nghiên cứu đề cập trong bài nghiên cứu này là: con nguời tham gia vào quan hệ pháp luật dân sự là cá nhân - một chủ thể trong quan hệ pháp luật dân sự.

II. Nội Dung

1. Khái niệm về cá nhân _ chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự theo quan điểm của các nhà làm luật.

Trước hết chúng ta làm rõ thế nào là chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự và những ai được coi là chủ thể đó?

Chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự là những người tham gia vào các quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản do luật Dân sự điều chỉnh.

Các chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự bao gồm: cá nhân , pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, Nhà nước và các loại chủ thể khác.

Trong các loại chủ thê nêu trên thì con người, những thành viên của xã hội có vai trò quan trọng nhất. Trong khoa học pháp lý hiện nay có nhiều quan niệm khác nhau về việc xác định khái niệm cá nhân hay thể nhân để nói về chủ thể là con người trong quan hệ pháp luật dân sự.