vận dụng và phát triển tư tưởngHồ Chí Minh

5.7K 1 2

II. Quan điểm cơ bản có ý nghĩa phương pháp luậnđối với việc vận dụng và phát triển tư tưởngHồ Chí Minh

Để vận dụng có kết quả và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta cần nắm vững một số quan điểm cơ bản sau đây:

1. Lý luận gắn liền với thực tiễn

Hồ Chí Minh là người rất chú trọng gắn lý luận với thực tiễn. Người cho rằng: "Lý luận không phải là một cái gì cứng nhắc, nó đầy tính chất sáng tạo; lý luận luôn luôn cần được bổ sung bằng những kết luận mới rút ra từ trong thực tiễn sinh động"1. Hồ Chí Minh nhắc nhở: "Chúng ta phải nâng cao sự tu dưỡng về chủ nghĩa Mác - Lênin để dùng lập trường, quan điểm, phương pháp chủ nghĩa Mác - Lênin mà tổng kết những kinh nghiệm của Đảng ta, phân tích một cách đúng đắn những đặc điểm của nước ta. Có như thế, chúng ta mới có thể dần dần hiểu được quy luật phát triển của cách mạng Việt

Nam, định ra được những đường lối, phương châm, bước đi cụ thể của cách mạng xã hội chủ nghĩa thích hợp với tình hình nước ta"2. Những điều mà Hồ Chí Minh vận dụng lý luận Mác - Lênin kết hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam trở thành mẫu mực để chúng ta vận dụng tư tưởng của Người vào tình hình thực tế của nước ta cho phù hợp với từng giai đoạn, từng thời kỳ.Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của quá trình kết hợp chặt chẽ, nhuần nhuyễn giữa chủ nghĩa Mác - Lênin và thực tiễn cách mạng của từng thời kỳ. Hồ Chí Minh nêu lên quan điểm rằng, lý luận không được áp dụng vào thực tiễn là lý luận suông, đồng thời thực tiễn không có lý luận soi sáng là thực tiễn mù quáng. Do đó, trong hoạt động, chúng ta phải luôn luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn.

Thấu suốt quan điểm này trong việc vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ ChíMinh, chúng ta cần chú ý những nội dung cơ bản sau đây:

Một là: Luôn luôn đem những vấn đề lý luận đối chiếu với thực tiễn. Làm như vậy là để tránh căn bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa, tránh cho lý luận xa rời thực tế.

Hai là: Trong quá trình hoạt động thực tiễn, phải chú ý tổng kết nâng lên thành những vấn đề lý luận. Bản thân lý luận được đúc kết từ thực tiễn, nhưng nó phải luôn luôn được bổ sung bằng những vấn đề mới bởi cuộc sống phong phú luôn luôn sống động, vận động không ngừng. Đây là một quá trình phát triển biện chứng, làm cho lý luận ngày càng được sinh động và đúng đắn hơn, đồng thời làm cho thực tiễn phát triển đúng hướng hơn, phù hợp với quy luật phát triển của xã hội.

Ba là: Thông qua thực tiễn để kiểm nghiệm lý luận. Bản thân tư tưởng Hồ Chí Minh là những quan điểm toàn diện, sống động và nó luôn luôn là những vấn đề "mở", nghĩa là nó cần phải được kiểm nghiệm trong từng lĩnh vực, từng giai đoạn, bởi vì, thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý. Trong bản chất của tư tưởng Hồ Chí Minh, không thể phân biệt rạch ròi đâu là vấn đề lý luận và đâu là vấn đề thực tiễn mà chúng quyện chặt với nhau. Thực tiễn kiểm nghiệm lý luận cũng là một quá trình tự điều chỉnh cả về lýluận và cả về thực tiễn để nắm bắt quy luật vận động của thế giới khách quan được tốhơn.

2. Quan điểm lịch sử - cụ thể

Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống các quan điểm rất biện chứng. Quá trình vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh đòi hỏi chúng ta phải:

vận dụng và phát triển tư tưởngHồ Chí MinhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!