hoi nghi tw8 5-1941

4.8K 0 4

*Bối cảnh lịch sử:

Trên thế giới:+Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ giữa một bên là lực lượng dân chủ do Liên Xô đứng đầu và một bên là lực lượng phát xít do Đức đứng đầu, cuộc chiến này đang diễn ra với qui mô ngày càng ác liệt.

+Chiến tranh thế giới thứ hai đã ảnh hưởng mạnh mẽ và trực tiếp đến nước ta. Thực dân Pháp tăng cường đàn áp lực lượng cộng sản và tiến bộ trong nước và ở các nước thuộc địa.

Trong nước:+Chúng điên cuồng tấn công ĐCS Đông Dương, một số quyền tự do dân chủ bị xóa bỏ, nhìu đồng chí cách mạng bị bắt giam tù đày(Lê Hồng Phong)

+Lợi dụng lúc Pháp thua Đức, ngày 22-9-1940 Nhật đã nhảy vào Đông Dương và 23-9-1940 tại Hà Nội Pháp đã đầu hàng Nhật, từ đây nhân dân ta chịu cảnh: "một cổ hai tròng"

+Trước tình hình đó Nguyễn Ái Quốc đã về nước trực tiếp lãnh đạo CM Việt Nam. Người đã chủ trì hội nghị TW 8 từ ngày 10-19/5/1941 tại Khuổi Nậm Pắc Bó(Hà Quảng Cao Bằng) với sự tham gia của đại biểu xứ ủy Bắc Kỳ Trung Kỳ, các đồng chí :Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt,...

*Nội dung hội nghị:

+Nhận định về tình hình thế giới: phe phát xít sẽ thất bại,phe dồng minh sẽ chiến thắng.Với chiến tranh TG1 dẫn đến sự ra đời của Liên Xô_một nước XHCN thì Chiến tranh thế giới lần 2 sẽ dẫn dến sự ra đời của nhiều nước XHCN

+Nhận định về tình hình Đông Dương: từ khi chiến tranh bùng nổ,quyền lợi của các tầng lớp đều bị cướp giật.Vì vậy, nhiệm vụ đánh Pháp, đuổi Nhật không phải của riêng giai cấp công nông mà là nvụ chung của toàn thể nhân dân Đông Dương.

+Trên cơ sở bổ xung và phát triển những quyết định của hội nghị TW6 và hội nghị TW7, hội nghị TW8 đã có những chủ trương sau:

Một là xác định nvụ cm: chống đế quốc, giải phóng dân tộc là nhiệm vụ duy nhất của cm Việt Nam lúc này. Vì vậy tích chất của cm Đông Dương lúc này là cm dân tộc giải phóng.

Hai là vấn đề hình thức mặt trận: hội nghị quyết định thành lập ở mỗi nước một mặt trận riêng: Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh), Ai Lao độc lập đồng minh, Cao Miên độc lập đồng minh

Ba là vấn đề thể chế chính trị trong tương lai: sau khi đánh đuổi Nhật-Pháp, thì các dân tộc ở Đông Dương có thể thành Liên bang cộng hòa dân chủ Đông Dương, hay thành quốc gia riêng tùy ý. Với Việt Nam, hội nghị chủ trương thành lập nước Việt Nam dân 5chủ cộng hòa theo tinh thần tân dân chủ chứ không đứng trong cơ cấu liên bang Đông Dương

Bốn là về vấn đề khởi nghĩa vũ trang: Đảng ta coi xúc tiến công tác chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang là nhiệm vụ trung tâm trong giai đoạn hiện tại. Hội nghị TW8 đã đề ra hình thái khởi nghĩa ở nước ta sẽ là: đi từ khởi nghĩa từng phần đến tổng khởi nghĩa trong cả nước.

Năm là về công tác xây dựng Đảng: Coi trọng công tác đào tạo cán bộ và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, gấp rút đào tạo cán bộ , tăng tp'trong Đảng.

*Ý nghĩa lịch sử của hội nghị TW8:

Hội nghị Trung ương lần thứ VIII là một sự kiện quan trọng, cùng với sự ra đời của Mặt trận Việt Minh, đã hoàn chỉnh sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược và sách lược của Đảng. Việc nêu cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc trong hội nghị TW là sự kế tục và phát triển hoàn chỉnh hơn tư tưởng cách mạng giải phóng của Nguyễn Aí Quốc đã đề ra trong Chính cương Đảng Cộng Sản Việt Nam từ năm 1930. Tư tưởng đường lối đó trở thành ngọn cờ cách mạng phát huy tiềm năng, sức mạnh của dân tộc ta đứng lên đánh đổ đế quốc Pháp-Nhật, trực tiếp góp phần quyết định thắng lợi của cách mạng tháng Tám 1945.

+Thể hiện sự trưởng thành trong nhận thức của đảng về vấn đề cách mạng ở một nước thuộc địa.Đã phát huy được sức mạnh toàn dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập

=> Kết luận: Hội nghị TW 8 có những điểm khác biệt so với hội nghi TW6 là: vận mệnh dân tộc trở nên gay gắt hơn nên chống đế quốc trở thành nv duy nhất của cm VN;hình thức mặt trận và thể chế chính trị trong tương lai đc đặt trong khuôn khổ tường nước;nhấn mạnh khởi nghiac vũ trang là nv trọng tâm của Đảng ta.

hoi nghi tw8 5-1941Đọc truyện này MIỄN PHÍ!