Lời nói đầu

3.1K 133 1

1. Siêu đoản văn, siêu ngắn, có cái ngọt thấy ớn, có cái nhạt thấy ớn, cũng có cái duyên thấy ớn.

2. Couple hỗn loạn, thậm chí có phần không có couple, cứ đọc bừa đi, vui mà.

3. Có hai người viết, nhưng chủ yếu là của bạn 万能的吃货酱, cái nào của bạn 愛順圭 mình sẽ lưu ý riêng.

4. Edit chứ không phải dịch, sai trái gì bỏ qua nhé.

---

Dạo này lười lắm, chả viết được gì, edit chơi vui. 

TWICE • Tổng hợp siêu đoản vănRead this story for FREE!