Chapter 40. Jealous

7.5K 262 2

Z


Of course she's here.

At sana hindi na lang ako gumawa ng alibi para hindi kami magkalapit.

I ended up fetching my ex-girlfriend kahit pa alam kong hindi dapat. They invited Amber pero sa kagustuhan kong umiwas muna kay Ruby, pinilit kong huwag kaming magkaroon ng pagkakataong magkalapit.

Ganoon ako kagago.

At ang mas nakakainis pa ay muntik na akong sumuko nang oras na dumating sina Ruby.

I glanced at her once and I saw how beautiful she was...mas lalo akong nangulila sa kanya.

Mas lalong gustong kumawala ng puso ko sa tampo at yakapin siya ng mahigpit.

I just wanna grab her hand, take her home and just hold her...

Worst of all, we ended up sitting next to each other at dinner. Ilang beses akong nag-attempt na hawakan ang kamay niya under the table. Thankfully, Amber did a good job of distracting me.

I wish this night ends soon...because the more I stay, the more I couldn't resist anymore.

Kaya naman ibinuhos ko ang natitirang oras sa ibang tao. Hindi ko alam kung bakit kailangan kong umiwas. Maybe I'm just too hurt, or just too afraid to speak to her.

And then it happened...

Narinig kong tumawa si Ruby.

I love how she laughs...

Pero paglingon ko ay nandoon pala si Hanz at pinapatawa siya.

I want to wring his neck.

I should be the one making her laugh.

And I hate how she's falling for his charm. She's enjoying his company at hinding-hindi ko 'yon matatanggap.

So the next thing I knew was walking straightly towards those two. Hindi ko na pinansin ang sinabi ng mga kausap ko. I was too blinded by jealousy.


"Really? You're 25 and you still don't know how to swim?" narinig kong tanong ni Hanz habang tumatawa

Bastard. Hindi iyon nakakatawa.

"I know, right? Nilait-lait pa ako ni Z sa BHR noon, he compared me to a 5-year-old kid...tzk...eh di sana naging pato na lang ako." sagot ni Ruby na nakikitawa sa kausap niya.

I don't get it. Nothing's funny at all. They don't make sense.

"Ha-ha! Pwede namang isda na lang, bakit pato pa?"

Naiinis na ako.

At dahil narating ko na ang kinaroroonan nila, nagulat pa si Ruby nang tumambad ako sa tabi niya.

Hanz looked like he was expecting it dahil hindi man lang siya kakikitaan ng pagkagulat.

I grabbed her hand at inalis ang hawak niyang baso ng wine.


"Let's go."

Nangunot ang noo niya.

"Bakit? Saan?" confused na tanong niya habang nakaupo pa.

"I said let's go." matigas na sabi ko

"Z, pare...easy lang---"

"Shut the fuck up, Rohan. Ruby, let's go." nakatiim ang bagang ko

The Elite Men Empire Series: Singing Zeus a Love SongRead this story for FREE!