For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

tin hoc dai cuong

1.2K 1 0

1, So do cau truc va chuc nang cac bo phan co ban cua may tinh dien tu & may vi tinh?

Cau tao MVT : phan cung va phan mem.

*Phan cung :gom

Bo nho (Memory).

Don vi xu ly trung uong (CPU - Central Processing Unit).

Thiet bi nhap xuat (Input/Output).

-Bo nho: la thiet bi luu tru thong tin trong qua tronh moy tonh xu ly. Bo nho bao gom bo nho trong và bo nho ngoài.

+Bo nho trong: gom ROM và RAM :

- ROM là Bo nho chi doc thong tin, dung de luu tru cac chuong tronh he thong, chuong tronh dieu khien viec nhap xuat co so .Thong tin tren ROM ghi vao va khong the thay doi, khong bi mat ngay ca khi khong co dien.

- RAM la Bo nho truy xuat ngau nhien, duoc dung de luu tru du kien va chuong tronh trong quo tronh thao toc và tonh toon. RAM cu dac diem la noi dung thong tin chua trong no se mat di khi mat dien hoac tat may. Dung luong bo nho RAM cho cac may tinh hien nay thong thuong vao khoang 128 MB, 256 MB, 512 MB va co the hon nua.

+Bo nho ngoai: la thiet bi luu tru thong tin voi dung luong lon, thong tin khong bi mat khi khong co dien.. Co the cat giu va di chuyen bo nho ngoai doc lap voi may tinh. Hien nay co cac loai bo nho ngoai pho bien nhu:

- Dia mem dung luong 1.44 MB.

- Dia cung pho bien la dia cung co dung luong 20 GB, 30 GB, 40 GB, 60 GB, va lon hon nua.

- Dia quang pho bien dung de luu tru cac phan mem mang nhieu thong tin, honh anh, om thanh và thuong duoc su dung trong cac phuong tien da truyen thong (multimedia). Co hai loai pho bien la: dia CD (dung luong khoang 700 MB) va DVD (dung luong khoang 4.7 GB).

- Cac loai bo nho ngoai khac nhu the nho (Memory Stick, Compact Flash Card), USB Flash Drive co dung luong pho bien la 32 MB, 64 MB, 128 MB, ...

Bo xu ly trung uong (CPU)

Bo xu ly trung uong chi huy cac hoat dong cua may tinh theo lenh va thuc hien cac phep tinh. CPU co 3 bo phan chinh: khoi dieu khien(CU), khoi tinh toan so hoc va logic(ALU), va mot so thanh ghi.

Cac thiet bi xuat/ nhap

Cac thiet bi nhap:

- Ban phim, thiet bi chuot , may quet honh,...

Coc thiet bi xuat:

- Màn honh , moy in , moy chieu

*Phan mem.

2. Khai niem thuat toan & so do khoi (doan nay muon cua Kem nha - quangphu_vcu)

Thuat toon :La mot tap hop huu han cac menh lenh duoc sap xep theo mot tronh tu nhat dinh, quy dinh chinh xac cac noi dung can thuc hien de giai quyet mot bai toan hay mot nhiem vu nao do.

So do khoi de giai 1 bai toan la tap hop co tronh tu coc khoi honh chu nhat or honh thoi dc lien ket voi nhau boi cac dau mui ten, mo ta thuat toan de giai bai toan do.

Trong do:

- Honh chu nhat mu ta buoc vao, ra du lieu. Noi dung tinh toan dc chua trong honh chu nhat

- Honh thoi mu ta buoc kiem tra dieu kien, noi dung kiem tra dc chua trong honh thoi. Ket qua kiem tra cu the dung hoac sai -> re 2 nhanh dung,sai.

- Mui ten de chi huong tiep tuc cong viec.

3. Khai niem chuong tronh & ngun ngu lap tronh.

Chuong tronh la tap hop cac lenh( lenh la mot menh lenh, mot chi thi, mot phep toan) mo ta chi tiet thuat toan ma moi lenh duoc viet bang cac ky hieu theo dung quy cach thong nhat sao cho may tinh co the nhan biet va thuc hien duoc.

tin hoc dai cuongĐọc truyện này MIỄN PHÍ!