hoc thuyet gia tri thang du

20.8K 4 8

Chương II:Học thuyết giá trị thăng dư.

Câu 8: Phân tích sự chuyển hóa tiền thành TB?(P7)

Câu 9: Hàng hóa sức lao động, sức lđ, điều kiện để slđ trở thành hh, 2 thuộc tính của hàng hóa slđ?(P 7,8)

Câu 10: Sự thống nhất giữa qt sx ra gtrị sử dụng và qt sản xuất ra gtrị thăng dư?(P 8.9)

Câu 11: Bản chất của tư bản.Sự phân chia tbản thành tbản bất biến và tbản khả biến?(P9)

Câu 12: Tỉ suất gtrị thặng dư và khối lượng gtrị thặng dư, 2 phương pháp sx giá trị thặng dư và gtrị thặng dư siêu ngạch?(P9.10)

Câu 13: Tại sao sản xuất gtrị thặng dư là quy luật kinh tế tuyệt đối của CNTB?(P10)

Câu 14: Bản chất của tiền công, 2 hình thức cơ bản của tiền công?(P10.11)

Câu 15: Tiền công danh nghĩa và tiền công thực tế?(P11)

Câu 16: Thế nào là tái sản xuất, tái sx giản đơn và tái sx mở rộng?(P11)

Câu 17: Tích lũy TB là gì, nêu những nhân tố ảnh hưởng đến tích lũy TB?(P11.12)

Câu 18: Tích tụ tư bản và tập trung tư bản, so sánh?(P12)

Câu 19: Thế nào là cấu tạo giá trị, cấu tạo kĩ thuật, cấu tạo hữu cơ của TB?(P12)

Câu 20: Tuần hoàn của tư bản và Chu chuyển của tư bản?(P13)

Câu 21: Tư bản cố định và tư bản lưu động?(P13.14)

Câu 22: Tổng sản phẩm xh và đk thực hiên tái sx giản đơn và tái sx mở rộng TBXH? (P14)

Câu 23: Bản chất và nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế trong CNTB?(P14)

Câu 24: Chu kỳ của khủng hoảng kinh tế trong chủ nghĩa tư bản?(P14.15)

Câu 25: Thế nào là chi phí sx, chi phí thực tế, TB ứng trước, lợi nhuận bquân, tỷ suất lợi nhuận bquân?(P15)

Câu 26: Những nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận?(P15)

Câu 27: Lợi nhuận?(P15.16)

Câu 28: Thế nào là lợi nhuận bình quân, qt hình thành lợi nhuận bquân và giá cả sx?(P16)

Câu 29: Sự chuyển hóa của gtrị hàng hóa thành giá cả sx?(P16)

Câu 30: Thế nào là Tư bản thương nghiệp và lợi nhuận thương nghiệp?(P17)

Câu 31: Tư bản cho vay và lợi tức cho vay?(P17)

Câu 32: Thế nào là TB ngân hàng và lợi nhuận ngân hàng ?(P17.18)

Câu 33: Thế nào là công ty cổ phần,TB giả, TTCK ,cổ phiếu, trái phiếu, cổ đông?(P18)

Câu 34: Bản chất của địa tô TBCN, phân biệt địa tô pkiến và địa tô TBCN?(P19)

Câu 35: Các hình thức địa tô TBCN và giá cả ruộng đất?(P19.20)

Câu 36: So sánh địa tô chênh lệch và địa tô tuyệt đối?(P20)

Câu 8: Phân tích sự chuyển hóa tiền thành TB?

Công thức cơ bản: 1. H - T - H

hoc thuyet gia tri thang duĐọc truyện này MIỄN PHÍ!